Tankerden Alınan Akaryakıt Numunesinin Ulusal Marker İçermemesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Tankerden Alınan Akaryakıt Numunesinin Ulusal Marker İçermemesi

Danıştay 13. Daire
Esas: 2015/3622
Karar: 2015/2968

İstemin_Özeti : Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 13.02.2015 tarih ve E:2013/1662, K:2015/212 sayılı kararının; fiilin sabit olduğu, ön araştırma veya soruşturmaya ihtiyaç bırakmayacak derecede açık bir tespit üzerine ve savunma hakkı tanıyan bir soruşturma usulü olan “ön araştırma ve soruşturma yapılmaksızın doğrudan savunma alınması” yöntemi uygulanarak işlem tesis edildiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı şirkete ait tankerden alınan akaryakıt numunesinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermemesi nedeniyle 163.111-TL idarî para cezası verilmesine ilişkin 26.06.2013 tarih ve 4474-45 sayılı (Kurul) kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun (6455 sayılı Kanun’un 44. maddesiyle değişik) 19. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.04.2013 tarihinden sonra verilecek idarî para cezalarının, ön araştırma ve soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, bu usule uyulmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 13.02.2015 tarih ve E:2013/1662, K:2015/212 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 04.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat