Tanımanın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Tanımanın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 290 – Nesebi sahih olmayan çocuğun anası, doğuran kadındır. Babası, tanıma veya bir hüküm ile tahakkuk eder.

MADDE 291- Evlilik haricinde doğan çocuk, babası tarafından veya babasının vefatı veya temyiz kudretinden daimi mahrumiyeti halinde babasının babası tarafından tanınabilir.

Tanıma, resmi senet veya ölüme bağlı tasarrufla olur. Keyfiyet, tanınan kimsenin mukayyet bulunduğu mahallin nüfus memuruna bildirilir.

MADDE 292 – Birbirleriyle evlenmeleri memnu olanlardan veya evli erkek ve kadınların zinasından doğan çocuk tanınamaz.

MADDE 293-Ana veya çocuk ve çocuğun vefatı halinde füruu, tanıyanın baba veya büyük baba olmadığı veya tanıma çocuk hakkında zararlı bulunduğu iddiasıyla ıttılalarından itibaren üç ay içinde hakime itiraz edebilirler.

Ahvali şahsiye memuru tanıyana yahut onun mirasçılarına itirazı bildirir.

Bunlar, üç ay içinde mahalli mahkemesine müracaatla, itirazın reddini isteyebilir.

MADDE 294 – Gerek hazine, gerek herhangi bir alakadar, ıttıla tarihinden itibaren üç ay içinde selahiyettar ahvali şahsiye memurunun bulunduğu mahal mahkemesinde tanıma keyfiyetine itiraz edebilir. Muterizler, tanıyan kimsenin, çocuğun baba veya babasının babası olmadığını veya tanımanın kanunen memnu bulunduğunu ispat mecburiyetindedirler.

Tanımanın Kaldırılması Davası Açıklama

Medeni Yasamız, evlilik dişi doğan çocukların haklarını korumak için tanıma müessesesini kabul etmiştir. Böylece evlilik dışı doğan çocuklar, tanıma ile (sahih evlilik içi soybağı nesepli) olurlar. Evlilik dışında doğan çocuğu babası tanıyabilir. Baba ölmüşse veya daimi temyiz kudretine sahip değilse, babasının babası (yani çocuğun dedesi) de tanıyabilir. Tanıma; noterde yapılacak bir senetle veya ölüme bağlı tasarrufla (vasiyetname gibi) olur. Ancak, baba veya babanın babası çocuğu tanımak istemezse çocuk ve ana mahkemeye başvurarak tanımanın resmen hüküm altına alınmasını isteyebilirler. Yapılacak başvurunun adı babalık davasıdır. Bundan başka, ana veya çocuk; çocuk ölmüşse çocuğun çocukları (füruu), tanıyanın baba veya büyük baba olmadığı iddiasiyle tanınmaya itiraz edebilirler. Bu itiraz tanımanın öğrenildiği günden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Ayrıca, tanımanın çocuk hakkında zararlı olduğu iddiasiyle de tanımaya itiraz edilebilir. Hazine ve üçüncü şahısların da tanımaya itiraz hakları vardır. Tanımaya itiraz 293 ve 294.ncü maddelerle hüküm altına alınmıştır. Tanımaya itiraz keyfiyeti, nüfus müdür veya nemurluğunca tanıyana veya onun mirasçılarına bildirilir. Bu şahıslar da üç ay içinde mahkemeye müracaatla itirazın reddi isteğinde bulunabilirler:

Tanımanın Kaldırılması Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Tanımanın Kaldırılması Davası Yetkili Mahkeme

Tanıyanın nüfusta kayıtlı olduğu yer mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Tanımanın Kaldırılması Davası Davacı

 1. Ana veya,
 2. Çocuk,
 3. Çocuk ölmüşse çocukların çocukları (furuu).
 4. Hazine,
 5. Alakadar üçüncü şahıslar,
 6. savcıları.

Tanımanın Kaldırılması Davası Davalı

 1. Tanıyan baba veya büyük baba
 2. Tanıyan baba veya büyük baba ölmüşse mirasçıları.

Tanımanın Kaldırılması Davası Dava Açma Koşulları

 1. Tanıyan gerçek baba değilse,
 2. Tanıyan gerçek büyük baba değilse,
 3. Tanıma çocuk hakkında zararlı ise,
 4. Tanıma yasaca yasak ise (örneğin zina mahsulü çocuğun tanınması gibi)

Tanımanın Kaldırılması Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Dava» tanımanın öğrenildiği günden itibaren üç ay içinde açılmış olmalıdır.
 2. Hakim, itiraz eden davacıdan, davasını ispat etmesini ister.
 3. Dava, her türlü delille ispatlanabilir (örneğin; nürus kaydı, tanık, doktor nru vs. gibi)
 4. Davacı, tanıyan kimsenin çocuğun babası veya büyük babası olmadığını ispat
 5. Veya davacı, tanımanın yasaca yasak olduğunu ispatlayacaktır (Örneğin: 1-Zina sebebiyle doğan çocuklar tanınmaz, tanımaları yasaca yasaklanmıştır. 2-Birbirleriyle evlenmeleri yasak edilen kişilerin birleşmelerinden doğan çocuklar da tanınamaz).
 6. Ana veya çocuk (davacı), tanımanın çocuğun zararına olduğunu iddia etmişlerse bu iddialarını da ispatlamaları gerekir.
 7. savcısı, tanımanın yasaca yasak olduğunu haber alırsa, iddianame ile mahkemeye tanımaya itiraz davası açabilir. Bu davada husumet ana, çocuk ve tanıyana düşecektir.
 8. Hazine (bilhassa kimsesiz ölüp da mirasının hazineye intikali gereken hallerde sırf mirası kaçırmak maksadiyle tanıma yapılmışsa) itirazını ispat etmek zorundadır.
 9. Tanımanın yasaya aykırılığı veya tanıyanın hakiki baba veya büyük baba olmadığı anlaşılırsa, tanımanın kaldırılmasına (yani iptaline) karar verilir. Bu takdirde çocuk nesebi gayri sahih durumuna düşer. Tanıyanın nüfusundan silinir.
 10. Nüfus müdür veya memuru, tanımaya itirazı, tanıyana veya mirasçılarına bildirecektir. Bu bildirmeden itibaren tanıyan veya mirasçıları itirazın reddi talebiyle mahkemeye başvuruda bulunabilirler. Başvurularını üç ay içinde yapmış olmalıdırlar. Tanımaya itirazın reddi davasında itiraz edenlerin itirazlarının yersiz olduğu ve tanımanın yasaya ve çocuğun menfaatine uygun bulunduğu ispat edilmelidir. İspat yükü itirazın reddini isteyene düşer.
 11. Medeni Yasa’nın 3üncü maddesi, çocuğun ana rahmine düştüğü günde (erkeğin evli olmasını babalığa karar verme) engeli olarak belirtmekte idi. Anayasa Mahkemesi 21.5.1981 gün 29-22 sayılı kararı ile bu hükmü iptal etti. Bu günden soma açılacak davalarda baba evli olsa bile (ana evli olmamak koşulu ile) bütün sonuçları ile birlikte babalığa karar verilebilecektir. Bu hususun da göz önünde tutulması gerekir.

Tanımanın Kaldırılması Davası Zamanaşımı

Tanımanın öğrenildiği günden itibaren üç ay içinde tanımaya itiraz davası açılmış olmalıdır. Bu müddet geçtikten sonra dava açılamaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat