Tanık veya bilirkişinin davanın görüldüğü yer mahkemesinde dinlenmesi zorunlu mudur? İstisnaları var mıdır?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Tanık veya bilirkişinin davanın görüldüğü yer mahkemesinde dinlenmesi zorunlu mudur? İstisnaları var mıdır?

Kural olarak, tanık ve bilirkişilerin davanın görüldüğü mahkemede dinlenilmesi gerekmektedir. Bu durum yer yönünden yetki kuralının bir sonucudur. Yer yönünden yetki kurallarının istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnalardan biri de istinabedir. İstinabe, yer yönünden yetkili olan mahkemenin, yer yönünden yetkisiz olan mahkemeden, kendi adına bir işlemi yapmasını talep etmesidir. Kanun tek bir hüküm ile istinabenin olacağı halleri belirtmemiş, bu halleri tek tek saymıştır. Mahkeme zaman zaman kendi yargı çevresi dışında bazı işlemleri yapmak zorunda kalabilir. Bu hallere örnek olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 83’te yer alan keşif işlemi, CMK 180/1’de yer alan hastalık veya malullük veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka nedenle uzun veya önceden bilinmeyen bir aman için duruşmada bulunmanın olanaklı bulunmaması hali, CMK 196/2’de yer alan alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren suçlar dışındaki hallerde sanığın sorguya çekilmesinde mahkemenin takdir yetkisine bağlı olan hal gösterilebilmektedir. Ancak CMK 209 hükmüne göre istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa ait sorgu tutanakları, istinabe yoluyla dinlenen tanığın ifade tutanakları ya da keşif ve muayene tutanakları gibi delil olarak kullanılacak belgeler ve diğer yazılar ile adli sicil özetleri ve sanığın kişisel ve ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgelerin mutlaka duruşmada okunması gerekir.

İstinabeye ilişkin talepte bulunan mahkeme, madde yönünden yetkili olan mahkemedir. Ancak işlemi yapacak olan mahkeme veya hakim, o işlem için yer yönünden yetkisizdir. İstinabe kurumu, kovuşturmanın doğrudan doğruya ve sözlü olma ilkelerinin istisnasıdır. Bu ilkeleri korumak için, büyükşehir belediye sınırları içinde zorunlu olmadıkça istinabeye başvurulması yasaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat