Takibe İtiraz Davası

Evli Bir Kişiden Konut Alırken Nelere Dikkat Edilir?

Takibe İtiraz Davası

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 18748

Karar: 2010 / 137

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Takip konusu senette tanzim yeri açıkça yazılı değil ise de, tanzim edenin ad ve soyadının yanında yazılı olan <Yenimahalle> ibaresinin Ankara’da bir ilçe adı dolayasiyle idari birim olması nedeniyle, takip konusu senette keşide yeri unsuru mevcuttur. Dayanak senedin teminat için verildiği itirazı da kanıtlanamadığına göre istemin reddi gerekir.(2004 S. K. m. 168, 170) (6762 S. K. m. 689)

Senette Tanzim Yeri

Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK’nun 438. ve İİK’nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından alacaklının bu yoldaki isteğin reddi oybirliği ile kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi;

İenin İdari Birim Olduğundan Senedin Keşide Yeri Unsurunu Taşıdığının Kabulü Lüzumu

2- Kambiyo senetlerinde tanzim yerinin mutlaka <il> olarak yazılması zorunlu değildir. <Köy-Bucak-İlçe> gibi idari birim niteliği taşıyan bir ismin yazılması da yeterlidir. TTK’nun 689/son maddesi hükmü gereği tanzim yeri gösterilmeyen bir bono, tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılır.

Somut olayda, takip konusu senette tanzim yeri açıkça yazılı değil ise de, yukarıda yazılı olan yasa hükmü gereği, tanzim edenin ad ve soyadının yanında yazılı olan <Yenimahalle> ibaresinin Ankara’da bir ilçe adı dolayasiyle idari birim olması nedeniyle, takip konusu senette keşide yeri unsuru mevcuttur. Dayanak senedin teminat için verildiği itirazı da kanıtlanamadığına göre istemin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne dair karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat