OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TALEBİ – TEMERRÜT NEDENİYLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ – 1

……. MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

                                                                                                                      ../../….

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Temerrüt Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR            :

Borçlu, müvekkilime ait …………………………….. adresindeki taşınmazda ../../…. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık ………….TL kira ile oturmaktadır.

Borçlu aleyhine …….. aylarına ilişkin …….. kira bedellerini ödemediği için ’nün  E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.

Borçlu, ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yedi günlük süre içerisinde borca itiraz etmediği gibi, otuz günlük süre içerisinde borcunu da ödememiştir.

Bu nedenlerle borçlunun tahliyesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : İİK.m.269 vd. TBK. m. 315, ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                   : …’nün  E. Sayılı dosyası, kira kontratı ve sair deliller.

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle akdin feshi ile yasal süresi içerisinde kira borcunu ödemeyen borçlunun taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

ALACAKLI VEKİLİ

                                                                 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat