SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME

MADDE 215.- (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

I- SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:

Bu suç tanımıyla korunmak istenilen hukuksal yarar, toplum hayatının huzur ve güvenlik içerisinde yürümesinin sağlanmasıdır. Bu suretle, kamu güvenliğinden daha geniş, kamu düzeninden ise daha dar bir anlam taşıyan ve bireyler arasındaki ilişkilerde, hukukun egemen olduğu toplum düzenini ifade eden kamu barışının korunması amaçlanmıştır.

II- SUÇUN FAİLİ:

Bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir.

III- SUÇUN MADDİ UNSURU:

Bu suçun maddi unsuru, işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan do­layı bir kimseyi alenen övmektir. İşlenmiş olan bir suçu övmek başkala­rını suç işlemeye dolayısıyla tahrik etmektir. Suç işlemiş olan kişinin övülmesi halin­de, aslında bu kişi aracılığıyla işlenmiş bir suç övülmektedir.

Övme fiili, sözle işlenebileceği gibi, yazı, işaret, karikatür, jest gibi davranışlarla veya basın, şarkı, sinema, tiyatro, radyo, televizyon, internet aracılığıyla da işlenebilir. İşlenen suçun toplumda genel tasvip görmesi (örneğin çocuğa tecavüz edenin öldürülmesi gibi), suçu ortadan kaldırmaz.

Övülen fiilin ceza kanunu veya özel kanunlarda tanımlanan bir suç olması gere­kir. Sadece disiplin cezasını gerektiren eylemler ile kabahat nevinden eylemlerin övülmesi ile suç oluşmaz.

Suçu veya suçluyu övme fiillerinin suç oluşturabilmesi için aranan tamamlayıcı unsur “aleniyet’tir.

Henüz işlenmemiş olan bir suçun soyut olarak övülmesi bu suçu oluşturmaz, eğer koşulları varsa 214/1.maddeye uyan “suç işlemeye tahrik” suçu oluşabilir.

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU:

Bu suçun manevi unsurunun oluşması bakımından, failin bu eylemleri bilerek, iradi olarak genel suç işleme kastıyla işlemesi yeterlidir.

V- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DA­VA ZAMANAŞIMI:

Kovuşturma: Bu suçun soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılır.

Görevli Mahkeme: 5235 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca bu suç dolayı­sıyla açılan davalara bakma görevi sulh ceza mahkemesine aittir. Ancak, suçun basılmış eserler yoluyla işlenmesi durumunda, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Bu durumda, aynı yerde asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde bu dava­lar iki numaralı mahkemede görülür ve bu davalar acele işlerden sayılır.

Suçun Yaptırımı: 1 aydan (49/1.md.) iki yıla kadar hapis cezasıdır.

Dava Zamanaşımı: TCK’nun 66/1-e bendi uyarınca, bu suçun dava zamana­şımı süresi sekiz yıldır.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat