Soruşturma Ve Kovuşturma Koşulu

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Soruşturma Ve Kovuşturma Koşulu

MADDE 131- (1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(2) Mağdur, şikâyet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tara­fından şikâyette bulunulabilir.

Soruşturma Ve Kovuşturma Koşulu Açıklama

Madde, 765 sayılı Kanunumuzun 488. maddesine karşılık olarak düzenlenmiş­tir. 488. maddenin ilk iki fıkrasındaki hükümler 131. maddede korunmuştur. Bunun yanında, 3. fıkrasındaki, “kamu yararına kurulmuş dernek ya da kuruluşlar hakkında hakaret suçunun işlenebileceği”ne ilişkin hüküm 131. madde metninde yer alma­mıştır. Aynı şekilde 489. maddede düzenlenen “Davacının hüküm katileşinceye kadar dâvasından vazgeçmesi ile hukuku âmme dâvası sakıt olur” biçimindeki hü­küm, şikayete tabi bir suç hakkında hükmün kesinleşmesinden önce şikayetten vaz­geçilmesi halinde, doğal olarak davanın düşmesi kararı verileceğinden madde met­nine alınmamış, yeni bir madde olarak düzenlenmesi yoluna da gidilmemiştir.

Madde ile hakaret suçlarında kovuşturmanın, mağdurun şikâyetine bağlı oldu­ğu hükmü getirilmektedir. Ancak, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun soruşturması ve kovuşturması şikâyete tabi kılınmamıştır.

Maddenin ikinci fıkrasına göre, mağdur şikâyetten önce vefat ederse, ölenin i-kinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyunun, eş ve kardeşlerinin şikâyette bulunabile­cekleri açıklanmış, bunlar dışındakilere şikâyet hakkı tanınmamıştır. Ölmüş olan kişinin hatırasına hakaret edilmesi hâlinde de, ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikâyette bulunulabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat