Soruşturma Açılmasını Gerektirecek Nitelikte Bilgi Ve Belge

Soruşturma Açılmasını Gerektirecek Nitelikte Bilgi Ve Belge

DANIŞTAY
13. Daire 2007/11840 E.N , 2010/4596 K.N.Özet
4054 SAYILI KANUN’UN 4. MADDESİ KAPSAMINDA SORUŞTURMA AÇILMASINI GEREKTİRECEK NİTELİKTE BİLGİ VE BELGELER BULUNDUĞUNDAN, YETERLİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILMADAN ŞİKÂYETİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNDE KANUN’A UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA.
İçtihat Metni
Davacılar : 1- … Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Koll. Şti.
2- … Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Vekilleri: Av. …, Av. …
Davalı: Rekabet Kurumu
Vekili: Av. …
Davanın Özeti: Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin, tüm süt üreticisi birliklerinin önceden belirlenmiş bir bilgisayar programı kullanmalarına karar vererek rekabeti ihlâl ettiğinden bahisle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca yapılan şikâyetin reddine ilişkin Rekabet Kurulu’nun 20.06.2007 tarih ve 07-53/583-194 sayılı kararının; Merkez Birliği üyelerinin bir bilgisayar programı kullanımı konusunda zorlandığı, bu şekilde piyasada rekabetin ortadan kaldırıldığı ve rekabete kapatıldığı, dava konusu kararın eksik incelemeye dayalı olarak alındığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Şikâyete konu hususlarla ilgili olarak öncelikle önaraştırma yapıldığı, davacıların iddialarının tüm yönleriyle incelendiği, elde edilen belgelerin bir anlaşmanın varlığını ortaya koymadığı, Merkez Birliği üyelerinin bir bilgisayar program kullanımı konusunda zorlandığına yönelik bir tespitin bulunmadığı, incelemenin eksik yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Ahmet EĞERCİ’nin Düşüncesi : Dava dosyasının, mevzuat hükümleriyle birlikte incelenmesinden; süt üretici birliklerinin faaliyetlerinde sadece … Bilgisayar tarafından hazırlanan programın kullanılmak suretiyle, rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla hareket edildiği hususunda, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte bilgi ve belgelerin bulunduğu görüldüğünden, önaraştırma sürecinde elde edilen belgelerle birlikte, soruşturma sürecinde de elde edilecek bilgi ve belgelerle rekabete aykırı uygulamaların bulunup bulunmadığının tümüyle açıklığa kavuşacağı sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu itibarla, Kanun’un 4. maddesine yönelik olarak iddiaların yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan şikâyetin reddine karar verilmesinde ve soruşturma açılmaması yönünde alınan dava konusu Rekabet Kurulu kararında 4054 sayılı Kanun’a uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu Rekabet Kurulu kararının iptali gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Birgül KURT’un Düşüncesi : Dava, önsoruşturma yapıldıktan sonra, 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikâyetin reddi yolunda verilen 20.6.2007 tarihli ve 07-53/583-194 sayılı kararın iptali istemiyle açılmıştır.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde belirli bir mal veya hizmet piyasasında rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaların, uyumlu eylemlerin ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerinin hukuka aykırı ve yasak olduğu belirtildikten sonra altı bent halinde özelliği olan haller sayılmış, 16 ve 17. maddelerinde ise verilecek idari para cezaları belirlenmiş,
40. maddesinde; “Kurul, resen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için önaraştırma yapılmasına karar verir. Önaraştırma yapılmasına karar verildiği takdirde Kurul Başkanı, meslek personeli uzmanlardan bir ya da birkaçını raportör olarak görevlendirir. Önaraştırma yapmakla görevlendirilen raportör 30 gün içinde elde ettiği bilgileri, her türlü delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini Kurula yazılı olarak bildirir.”,
41. maddesinde; “Önaraştırma raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gün içinde, Kurul elde edilmiş olan bilgileri değerlendirerek karar vermek üzere toplanır ve soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar verir.” hükmü yer almıştır.
… Bilgisayar Hizmetleri San. ve Tic. Koll. Şti. ile … Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. nin, Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin, tüm süt üretici birliklerinin önceden belirlenmiş bir bilgisayar programı kullanmalarına karar vererek, rekabeti ihlal ettiği iddiası ile yaptıkları başvuru üzerine yapılan önaraştırma sonucu;
Süt sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, üretici birlikleri, kooperatifler ve firmalar gibi unsurların kendilerine özgü veri ve yazılım gereksinimleri bulunduğu, diğer yazılımların süt sektörüne yönelik yazılımları ikame edemeyeceği, Süt Üreticileri Merkez Birliğinin yasal bir yetkisi olmamasına rağmen, üretici örgütlerince hazırlanan icmal cetvellerinin bir nüshasının süt üreticileri birliği tarafından tutuluyor olması ve süt üretimine yönelik istatistikî bilgilerin merkez birliği tarafından hazırlanması gibi sebeplerle, ulusal süt kayıt sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaları üstlendiği, Tarım Bakanlığı’nın toplantı yeri desteği ile 7.2.2007 tarihinde yapılacak toplantıyı organize ettiği, Tarım Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce, Ulusal Süt Kayıt Sisteminin oluşturulmasıyla ilgili olarak bilgisayar programlarının tanıtılması ve değerlendirilmesi amacıyla söz konusu toplantıya yetkililerin katılımının sağlanmasının istenildiği, şikayetçi firmaların da katıldığı toplantıdan sonra, Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliğince 9.2.2007 tarihinde 84 il ve ilçe süt birliğine gönderilen faks mesajında, Ulusal Süt Veri tabanının kabul edilebilirliğinin sağlanabilmesi için 7.2.2007 tarihinde Tarım Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünde yapılan program tanıtımı sonucunda, … Bilgisayarın hazırlamış olduğu programın süt birliklerince kullanılmasının uygun görüldüğü, programın ivedilikle birlikler tarafından temin edilip sisteme dâhil olunması gerektiği mesajının bildirildiği, Merkez Birliğinde yapılan incelemelerden ise, söz konusu faks mesajının ilk kez anılan toplantı yapılmadan önce 25.1.2007 tarihinde oluşturulduğu ve son olarak 6.2.2007 tarihinde yapılan değişikliklerle birlikte kaydedildiği, şikâyet konusu teşebbüs birliği kararı öncesinde 120’ye yakın olan üretici birlikleri arasından yalnızca 11 birlik tarafından kullanıldığı, Merkez Birliği’nin almış olduğu karar sonrasında şikayetçi … Bilgisayarın 2 adet program daha satarak süt birliklerine satmış olduğu toplam program sayısını 7’ye yükselttiği, … Bilgisayar ise, Merkez Birliği kararı öncesi satmış olduğu 6 programın yanı sıra süt birliklerine 14 program daha sattığı tespitlerinin yapılmasından sonra;
Üretici birliklerin bu tür bir yazılım kullanma zorunlulukları bulunmadığı, Merkez Birliği’nin almış olduğu bu kararın, birlik üyelerinin faaliyetlerini sürdürdükleri pazara doğrudan bir etkisi olmadığı, birliği üyelerinin elde edeceği ek bir fayda ya da zarardan da bahsedilmesi mümkün görünmediği, Merkez Birliğinin almış olduğu kararın birlik üyelerinin lehine bir avantaj sağlamak amacıyla ilgili pazarda rekabeti kısıtlamaya yönelik bir eylem olmadığı, üretici birliklerinin, fiyat avantajını da göz önünde bulundurarak … Bilgisayarın hazırlamış olduğu programı tercih etmelerinin ekonomik açıdan anlamlı olduğu, bahse konu kararın süt yazılım pazarındaki rekabet koşullarını olumsuz etkilediğini söylemenin olanaklı görünmediği ve ilgili pazarda rekabetin engellenmesine yönelik amaç ve etkisinin olmadığı,4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile yasaklanan teşebbüs birliği kararlarının, birlik üyeleri arasındaki ya da birlik üyelerinin faaliyet gösterdikleri pazarın alt ve üst pazarlarındaki rekabeti olumsuz etkileyen kararlar olduğu; bu açıdan yaklaşıldığında ise, söz konusu şikâyet konusunun 4. madde kapsamında değerlendirilmesinin Kanun’un lafzını zorlayıcı bir durum ortaya çıkardığının da ileri sürülebileceği nedenlerine dayalı olarak, 4054 sayılı Kanun çerçevesinde soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikâyetin reddine ilişkin kararın alındığı anlaşılmaktadır.
Şikayet konusu teşebbüs birliği kararı ve uygulamaların “süt yazılım pazarı”nda rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olup olmadığının ortaya konulabilmesi için, karar ve eylemlerin amaç ve etki yönünden incelenmesi gerekmektedir.
7.2.2007 tarihinde yapılacak toplantıda ulusal süt kayıt sistemi oluşturulmasına ilişkin programların tanıtılması ve değerlendirilmesinin amaçlandığı, bu kapsamda toplantıda ulaşılan bilgilere göre tavsiye ötesine geçen uygulatma amaçlı her hangi bir teşebbüs kararının, rekabeti bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olacağı gibi bu teşebbüs kararının toplantı öncesi alındığı yolunda saptamaların ise rekabetin engellenmesine yönelik amacı açıkça ortaya koyacağında kuşku bulunmamaktadır.
Uyuşmazlıkta, Ulusal Süt Veri Tabanı kurulması için süt yazılım programı geliştiren firmalardan olan … Bilgisayarın hazırlamış olduğu programın ivedilikle temin edilmesi gerektiğine ilişkin teşebbüs birliği kararı öncesinde, 120’ye yakın olan üretici birliğinin yalnızca 11′ nin kullanıldığı bu programların, 5′ nin davacı … Bilgisayar, 6 sının ise … Bilgisayarın tarafından satıldığı, söz konusu teşebbüs birliği kararından sonra dava konusu kararın verildiği aşamaya kadar geçen 4 aydan fazla sürede ise satılan toplam 16 programın 14′ nün teşebbüs birliği kararı ile işaret edilen … Bilgisayara ait olduğu ancak 2 sinin … Bilgisayarca satıldığının önaraştırma raporunda yer aldığı, teşebbüs birliği kararı öncesinde, üretici birliklerine proğram satışında benzer durumda olan iki şirketten biri olan … Bilgisayarın bu karardan çok kısa bir süre sonra toplam satışın % 75 ne yakınını gerçekleştirmiş duruma gelmesinin teşebbüs birliği kararının bu pazara etkisi açıkça gösterdiği, bu kararın pazarda rekabetin engellenmesine yönelik amaç ve etkisinin olmadığı saptamasını yerinde olmadığı görülmektedir.
Öte yandan; söz konusu şirketlerin programlarının fiyatları ve içerikleri hakkında teşebbüs birliği kararı öncesi ve sonrasında bir değişiklik olup olmadığı hakkında bir inceleme yapılmadan, fiyat avantajını da göz önünde bulundurarak … Bilgisayarın hazırlamış olduğu programı tercih edilmiş olduğu yolunda yapılan saptamanın bu aşamada dayanaksız olduğu, davacıların veri tabanında yalnızca Merkez Birliği tarafından seçilen bir programın kullanılması başka programlarla bu veri tabanına kayıt yapma imkanının verilmediğinin de iddia edildiği göz önüne alınarak, 4054 sayılı Kanun çerçevesinde soruşturma açılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Dava konusu kararda, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile yasaklanan teşebbüs birliği kararlarının, birlik üyeleri arasındaki ya da birlik üyelerinin faaliyet gösterdikleri pazarın alt ve üst pazarlarındaki rekabeti olumsuz etkileyen kararlar olduğu ileri sürülmüş ise de 4054 sayılı Yasanın 4. maddesinde “belirli bir mal veya hizmet piyasasında” ifadesine yer verilmiş olup, piyasaya ilişkin her hangi bir kısılama getirilmediği, şikayete neden olan teşebbüs kararının, teşebbüsün üyelerinin lehine bir avantaj sağlamak amacına ve bu üyelerin faaliyet gösterdiği pazarda rekabeti kısıtlamaya yönelik olmamasının, bu pazardan doğrudan etkilenen alt ve üst pazarları etkilemesine engel oluşturmadığı açıktır.
Bu durumda; 4054 sayılı Kanun çerçevesinde soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikâyetin reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu kararın iptali gerekeceği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, duruşma için önceden belirlenen 01.06.2010 tarihinde davacı şirketler vekili Av. … ile davalı Kurum vekili Av. …’nun geldiği, Danıştay Savcısının hazır bulunduğu görülmekle açık duruşmaya başlandı. Taraflara usulüne uygun olarak söz verilip dinlendikten ve Danıştay Savcısı’nın düşüncesi alındıktan sonra, taraflara son kez söz verilip duruşma tamamlandı. Dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü;
Dava; Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği’nin, tüm süt üreticisi birliklerinin önceden belirlenmiş bir bilgisayar programı kullanmalarına karar vererek rekabeti ihlâl ettiğinden bahisle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca yapılan şikâyetin reddine ilişkin Rekabet Kurulu’nun 20.06.2007 tarih ve 07-53/583-194 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 27. maddesinin (a) bendinde, bu Kanun’da yasaklanan faaliyetler ve hukuki işlemler hakkında, başvuru üzerine veya re’sen inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; bu Kanun’da düzenlenen hükümlerin ihlâl edildiğinin tespit edilmesi üzerine, bu ihlâllere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp bundan sorumlu olanlara idari para cezaları uygulamak Rekabet Kurulu’nun görevleri arasında sayılmış; Kanun’un 4. maddesinde, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerinin hukuka aykırı ve yasak olduğu hükme bağlanmış ve altı bend halinde özelliği olan haller örneklenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; süt üretici birliklerinin faaliyetlerinde sadece … Bilgisayar Yazılım Donanım Müşavirlik ve Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (… Bilgisayar) tarafından hazırlanan programın kullanılması yönündeki zorlamanın, 4054 sayılı Kanun’a aykırı olduğundan bahisle yapılan şikâyet üzerine Kurul tarafından önaraştırma yapılmasına karar verildiği, raportörler tarafından düzenlenen önaraştırma raporunun Kurul’da değerlendirildiği ve dava konusu Kurul kararıyla; ilgili ürün pazarının “süt yazılım pazarı” olarak belirlendiği, hâlihazırda ulusal süt kayıt sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği (Birlik) tarafından üstlenildiği, bu kapsamda hazırlanması öngörülen programla, öncelikli olarak çiğ süt üretiminin kayıt altına alınmasının hedeflendiği, Birlik’in, bahse konu sistemin kurulabilmesi için girişimlerde bulunduğu ve Tarım Bakanlığı’nın da toplantı yeri desteği ile yazılım firmalarının hazırladıkları programlar değerlendirilmek üzere 07.02.2007 tarihinde bir toplantının organize edildiği, toplantının akabinde, 09.02.2007 tarihinde 84 il ve ilçe süt birliğine gönderilen faks mesajında; Ulusal Süt Veri tabanının kabul edilebilirliğinin sağlanabilmesi için 07.02.2007 tarihinde Tarım Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nde yapılan program tanıtımı sonucunda … Bilgisayar’ın hazırlamış olduğu programın süt birliklerince kullanılmasının uygun görüldüğü, programın ivedilikle birlikler tarafından temin edilip sisteme dâhil olunması gerektiğinin ifade edildiği, … Bilgisayar yetkililerinin, bu toplantıya kendilerinin de çağırıldığını ve … Bilgisayar’la birlikte toplantıya katıldıklarını, konuyla ilgili olmayan bir tartışma sırasında toplantıdan ayrıldıklarını, Birlik Başkanı’nın birliklere gönderdiği bahse konu faks mesajının toplantı henüz yapılmadan zaten hazırlanmış olduğunu, bu konuda tereddütlerinin bulunduğunu ifade ettiği, yapılan incelemelerde, söz konusu faksın 09.02.2007 tarihinde süt birliklerine gönderildiğinin tespit edildiği, ancak, Birlik’te yapılan incelemelerde, söz konusu faks mesajının “138 program.doc” adıyla bilgisayarda kayıtlı olan dosyasının, ilk kez 25.01.2007 tarihinde oluşturulduğu ve son olarak 06.02.2007 tarihinde yapılan değişiklerle birlikte kaydedildiği, bu bilgiler ışığında, … Bilgisayar’ın hazırlamış olduğu programın 07.02.2007 tarihinde yapılan toplantı öncesinde karara bağlandığının ileri sürülebileceği, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinden hareketle bir uygulamanın hukuka aykırı ve yasak olduğunu ileri sürebilmek için, teşebbüs birliği kararının amaç ve etki yönünden incelenmesi gerektiği, şikâyet konusu süt yazılım pazarının, süt üreticilerinin faaliyet gösterdiği sütün üretimi, pazarlanması ve benzeri faaliyetleri içeren çiğ süt pazarına doğrudan etkisinin olmadığı, hâlihazırda bu tür yazılımların, teşebbüs birliği kararı öncesinde 120’ye yakın olan üretici birlikleri arasından yalnızca 11 birlik tarafından kullanılıyor olmasının da bu konudaki kanıyı kuvvetlendirdiği, üretici birliklerin bu tür bir yazılımı kullanma zorunluluklarının bulunmadığı, dolayısıyla Birlik’in almış olduğu bu kararın, Birlik üyelerinin faaliyetlerini sürdürdükleri pazara doğrudan bir etkisi olmamakla birlikte, süt yazılım pazarındaki rekabet koşullarının bozulması ile üretici birliği üyelerinin elde edeceği ek bir fayda ya da zarardan da bahsedilmesinin mümkün görünmediği, aksine, üretici birliklerinin bahse konu karar ile bilgisayar ve bağlantılı ekipman ile program temin etmek durumunda kaldığı ve masraflarının arttığı, dolayısıyla, Birlik üyelerinin lehine bir avantaj sağlamak amacıyla ilgili pazarda rekabeti kısıtlamaya yönelik bir eylem olmadığı, ayrıca, faks mesajının bilgisayar kayıtlarındaki dosyasına ilişkin yapılan incelemeler, Birlik’in toplantıda yapılan görüşmelerin öncesinde ve toplantıdan bağımsız olarak … Bilgisayar’ı tercih ettiğini ortaya koymakla birlikle, yukarıda yer verilen “amaç” değerlendirmeleri ışığında, tek başına rekabeti bozma amacına işaret etmediği, bu bilgiler çerçevesinde, kararın, süt yazılımı pazarındaki rekabeti kısıtlama amacı taşımadığı, kararın ilgili pazara etkisi açısından bir değerlendirme yapıldığında ise, Birlik’in almış olduğu karar sonrasında … Bilgisayar’ın 2 adet program daha satarak süt birliklerine satmış olduğu toplam program sayısını 7’ye yükselttiğinin tespit edildiği, ayrıca, … Bilgisayar’ın süt yazılım pazarında yalnızca süt üretici birliklerine değil; bu pazarda faaliyet gösteren kooperatif ve diğer şirketlere de program satışı yaptığı, hâlihazırda 8 kooperatif ve 15 şirkette … Bilgisayar’ın süt yazılımlarının kullanıldığı, Birlik’in almış olduğu kararın … Bilgisayar’ın kooperatif ve şirketlere yönelik yapacağı satışları etkilemesinin beklenmediği, … Bilgisayar’ın ise, Birlik kararı öncesi satmış olduğu 6 programın yanı sıra süt birliklerine 14 program daha sattığı, ancak ulusal süt kayıt sistemine geçiş aşamasında program temin etmek durumunda kalan üretici birliklerinin, fiyat avantajını da göz önünde bulundurarak … Bilgisayar’ın hazırlamış olduğu programı tercih etmelerinin ekonomik açıdan anlamlı göründüğü, Birlik tarafından herhangi bir zorlama olmasa dahi, üretici birliklerinin fiyat avantajı olan programa yönelmelerinin beklendiği, dolayısıyla, … Bilgisayar’ın satmış olduğu programın fiyat avantajı ve … Bilgisayar’ın da bu dönemde süt birliklerine 2 program daha sattığı ve Birlik’in almış olduğu kararın … Bilgisayar’ın kooperatif ve şirketlere yönelik faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı dikkate alındığında, bahse konu kararın süt yazılım pazarındaki rekabet koşullarını olumsuz etkilediğini söylemenin mümkün görünmediği, bu bilgiler ışığında, Birlik’in almış olduğu kararın, ilgili pazarda rekabetin engellenmesine yönelik amaç ve etkisinin olmadığı sonucuna ulaşıldığı, şikâyet ile ilgili olarak soruşturma açılmasına gerek olmadığına ve şikâyetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Görüldüğü üzere, 07.02.2007 tarihli Birlik kararını “amaç” ve “etki” yönünden değerlendiren Rekabet Kurulu tarafından, söz konusu kararın ilgili pazarda rekabetin engellenmesine yönelik amaç ve etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Dava ve işlem dosyasında yer alan bütün bilgi ve belgelerin birarada değerlendirilmesinden; 07.02.2007 tarihinde yapılan toplantının arkasından 09.02.2007 tarihinde 84 il ve ilçe süt birliğine gönderilen faks mesajıyla … Bilgisayar’ın hazırlamış olduğu programın süt birliklerince kullanılmasının uygun görüldüğü, Birlik Başkanı’nın birliklere gönderdiği bahse konu faks mesajının toplantı henüz yapılmadan hazırlanmış bir yazı olduğu, nitekim Kurul kararında da bu durumun saptandığı, dolayısıyla, … Bilgisayar’ın hazırlamış olduğu programın kullanılması hususunun 07.02.2007 tarihinde yapılan toplantı öncesinde karara bağlandığı, ilgili ürün pazarı olan süt yazılım pazarında Birlik üyelerinin … Bilgisayar’ın hazırlamış olduğu programı tercih etmeleri konusunda yönlendirilmeleri nedeniyle, Birlik kararının söz konusu pazarda rekabeti kısıtlama amacını taşıdığı, kararın ilgili pazara etkisi açısından değerlendirildiğinde ise, Birlik’in almış olduğu karar sonrasında … Bilgisayar’ın 2 adet program daha satmasına karşın, … Bilgisayar’ın, 14 program daha satması nedeniyle, kararın her iki teşebbüs açısından çok farklı sonuçlara neden olduğu, … Bilgisayar’ın satışlarının çok büyük bir kısmının Birlik kararı alındıktan sonra gerçekleştiği, öte yandan Kurul kararında belirtilen fiyat avantajıyla ilgili olarak bir tespit veya saptama yapılmadığından, … Bilgisayar’ın hazırlamış olduğu programı tercih etmelerinin ekonomik açıdan anlamlı olduğu değerlendirilmesinde de isabet bulunmadığı görülmektedir.
Bu durumda; süt üretici birliklerinin faaliyetlerinde sadece … Bilgisayar tarafından hazırlanan programın kullanılması suretiyle, rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla hareket edildiği hususunda, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte bilgi ve belgeler bulunduğu, önaraştırma sürecinde elde edilen belgeler, yapılacak soruşturma sürecinde elde edilecek bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirildiğinde rekabete aykırı uygulamaların bulunup bulunmadığının tümüyle açıklığa kavuşacağı anlaşıldığından, Kanun’un 4. maddesine yönelik iddialar hakkında soruşturma açılmaksızın, yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan şikâyetin reddine karar verilmesi yönünde alınan dava konusu Rekabet Kurulu kararında 4054 sayılı Kanun’a uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; 4054 sayılı Kanun’un ihlâl edildiğinden bahisle yapılan şikayetin reddine ilişkin 20.06.2007 tarih ve 07-53/583-194 sayılı Rekabet Kurulu kararının iptaline, aşağıda dökümü gösterilen 121,40-TL yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2.000-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacılara verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacılara iadesine, 02.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat