K.M.K YENİ MALİK GEÇMİŞ ORTAK GİDER BORÇLARDAN SORUMLU DEĞİL

SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ

1- Bu sözleşme, bir taraftan …… (işyeri diye anılacaktır) ile diğer taraftan Sorumlu Yönetici (sorumlu yönetici olarak anılacaktır) …… arasında yapılan iş antlaşmasının şartlarını belirler.

2- Sözleşmenin konusu, …… Sorumlu Yönetici olarak çalışacak olan …… görev, yetki ve sorumluluklarının; çalışma şartlarının belirlenmesidir.

3- Taraflar

İşyerinin ticari ünvanı         :

Adresi                    :

Telefon No            :

Faks No                :

Sorumlu Yönetici    :

Mezun Olduğu Okul          :

Diploma No           :

Oda Üye No          :

Doğum Yeri ve Tarihi        :

İkametgah Adresi   :

4- Yasal Dayanak

5179 sayılı Kanun, Türk Gıda Kodeksi, Gıda ve Gıda ile Temas Eden ve Malzemeleri Üreten işyerlerinin çalışma izni ve Gıda Sicili ve Üretim izni işlemleri ile sorumlu yönetici istihdamı hakkında yönetmelik ve ilgili tebliğ ve talimatlar.

5- Sorumlu Yöneticinin Tanımı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Sorumlu Yönetici, 5179 sayılı Yasa ve bağlı yönetmeliklerinde belirtilen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır.

Sorumlu Yönetici, Madde-4’te belirtilen mevzuatla ilgili görevlerin gerçekleştirilmesinde ve aksatılmadan yürütülmesinde gerekli her türlü araç, gereç ve imkânı işverenden istemeye yetkilidir.

İşveren, Sorumlu Yöneticilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyemez veya geciktiremez. İşverenin tutumu nedeniyle sorumlu yöneticinin görevlerini yerine getirmekte engellediği durumlarda, Sorumlu Yönetici taraflar arasında yapılan sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.

İşletmede sorumlu yöneticinin uygun görmediği ürün satışa arz edilemez.

6- İşverenin Sorumlulukları

İşveren Madde-4’te belirtilen mevzuatta geçen sorumlu yöneticinin sorumluluklarını, yerine getirmede sorumlu yöneticiye gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.

İşveren Madde-4’te belirtilen mevzuatla ilgili görev ve sorumlulukların dışında sorumlu yöneticiden başka bir iş talep edemez.

İşveren Madde-4’te belirtilen mevzuatla ilgili görevlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlanması için işletmenin uygun bir yerinde sorumlu yöneticiye bir oda ve içerisine gerekli araç ve gereci sağlamak zorundadır.

7- Sorumlu Yöneticinin Ücret ve Özlük Hakları

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddeleri gereğince çalışan sorumlu yönetici sigortalı olmak zorundadır.

……. Beygir gücünün altındaki ve/veya ……. işçiden az işçi çalıştıran işletmeler sorumlu yönetici için her ay için en az ……. gün sigorta primi ödeyecektir.

Taraflar çalışma süresince 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine karşı sorumludurlar ve kanunun gereklerine yerine getirmek zorundadırlar.

8- Fesih

Taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları takdirde sözleşmeyi süresinden önce fesh edebilirler.

Sözleşmenin fesh edilmesi halinde durum, işverence Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve/veya ilçe müdürlüğüne bildirilir. Sorumlu yönetici ise, ilgili odaya ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve/veya ilçe müdürlüğüne sorumlu yöneticilikten ayrıldığını gösterir belgeyi gönderir.

Sorumlu yönetici işten ayrılmak istediği takdirde bir ay önceden işyerine yazılı olarak bildirir.

  1. d) Sorumlu yöneticinin işten çıkartılmak istenmesi halinde aynı işlemler işyeri tarafından yerine getirilir.

9- Çalışma Günleri

Sorumlu yöneticinin işyerinde haftalık ç alışma günleri ve saatleri aşağıdaki gibidir.

Pazartesi    :

Salı            :

Çarşamba  :

Perşembe   :

Cuma         :

Cumartesi  :

Pazar         :

Sorumlu yöneticiler çalışma saatleri içerisinde başka bir işte çalışamazlar.

10- Bu sözleşme ../../…… tarihinde hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda ilgili yasaların hükümleri geçerlidir.

11- Bu sözleşme … yıl için geçerlidir. Sözleşme süresinin bitiminde, tarafların aksine bir başvuru olmadığı sürece (sözleşmenin ücret kısmı hariç) devam edecektir.

12- Atama

Sorumlu yöneticinin atanması noter onaylı sözleşmenin odaya sunulmasını takiben alınacak olan sorumlu yönetici belgesi ile yapılır.

13- Anlaşmazlıklar

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. …/…/…

Firma YetkilisiSorumlu Yönetici

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat