SMS, Whatsapp ile İş Sözleşmesi Sonlandırılabilir mi?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

SMS, Whatsapp ile İş Sözleşmesi Sonlandırılabilir mi?

Bilindiği gibi belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi işçi veya işverenin tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilmesine fesih denir. 

Şimdi; Teknolojinin çığ gibi hayatımıza girdiği bir dönemde dijital yollarla e posta veya cep telefonuna sms mesajı göndererek işçinin hizmet akdinin sonlandırıldığım görmekteyiz bu yazımda iş hukukumuz açısından cep telefonuna gelen mesajla iş akdinin sonlandırılmasının mümkün olup olmadığını anlatacağım.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre; belirsiz süreli sözleşmelerde taraflardan biri öte­ki tarafa bir süre vererek fesih bildiriminde bulunabileceği gibi, belirsiz veya belirli süreli olan sözleşmelerde haklı bir nedenin varlığı halinde süre vermeksi­zin fesih bildiriminde de bulunabilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 109. maddesinde; “Kanun’da öngörülen bildirimle­rin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. ” hükmü yer alsa da, yazılı şekil geçerlilik şartı değil ispat şartıdır. Ancak, iş güvencesi kapsamı­na giren işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde uygulanacak usulü düzenleyen 1857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde; “İşveren fesih bildirimini yazılı ola­rak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. ” hükmüne yer verilmiştir. Bahse konu Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, iş güvencesi kapsamında yer alan işçilere yapılacak fesih bildirimlerinin yazılı olarak yapılması geçerlilik şartı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, yazılı şekil şartına uymamak feshi geçersiz kılmaktadır.

Fesih bildirimi kural olarak, belirli bir şekle tabi değildir; fesih beyanında bulu­nan taraf, sözleşmeyi sona erdirme iradesini diğer tarafa sözle veya yazı ile be­yan edebilir. Ancak, bu kuralın bir istisnası olarak, iş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmelerinin feshine ilişkin bildirimin yazılı olarak yapılması şarttır. Ancak, yazılı olarak yapılması açıklamasından sadece yazılı bir metin akla gelmemelidir. e-Posta ya da cep telefonu mesajı da elektronik ortamda yer dan birer yazılı belge niteliğindedir. HMK 199.maddesine göre SMS elektronik ortamda bir belge olarak kabul edilir. Dolayısıyla, e-Posta ya da mesaj yoluyla da fesih bildiriminde bulunulabilir.

  • Öncelikle, e-Posta adresinin ya da mesaj gönderilen numaranın fesih bildirimi yapılacak olan muhataba ait olması gerekmektedir. Fesih bil­diriminin yapıldığı e-Posta adresinin ya da telefon numarasının işçiye ait olmadığının ortaya konulması halinde yapılan fesih işlemi geçersiz sayılacaktır.
  • Fesih bildirimine ilişkin gönderilen e-Postanın ya da mesajın ve bunla­rın iletildiğine dair iletim raporunun birer örneğinin işçi özlük dosya­sında veya elektronik ortamda saklanması gerekmektedir.
  • e-Posta ya da mesai yoluyla yapılacak fesih bildirimlerinde objektif iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayan yer ve zamanda fesih bildiriminde bu­lunulması gerekir.
  • Fesih sebebi açık bir şekilde sms veya mailde açıklanmış olması gere­kir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/10582, Karar: 2006/11292 İçtihat

ihbar ve ihtarların geçerliğine dair sayılan şekiller (noter aracılığıyla-iadeli ta­ahhütlü mektupla-telgrafla) ispat şartıdır. Taraflar arasında yapılan sözleşme ile ihbar ve ihtarların geçerliğine dair başkaca yazılı şekil şartları kararlaştırılmışsa bu şekilde yapılan ihbar ve ihtarlar da geçerlidir. E-mail yolu ile yapılan fesih ihbarı diğer tarafça kendilerine ulaşmadığı, içeriğinin fesih olmadığı gibi neden­lerle inkar edilmediği sürece işbu şekilde yapılan fesih ihbarı da muteberdir

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat