SİTE YÖNETİMİNDE TÜM KAT MALİKLERİNDEN OLUŞAN GENEL KURULCA ALINMASI GEREKLİ KARARLAR NELERDİR?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

SİTE YÖNETİMİNDE TÜM KAT MALİKLERİNDEN OLUŞAN GENEL KURULCA ALINMASI GEREKLİ KARARLAR NELERDİR?

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/12506
KARAR NO: 2014/136
KARAR TARİHİ: 13.1.2014

>SİTE YÖNETİMİ / TÜM KAT MALİKLERİNDEN OLUŞAN GENEL KURULCA ALINMASI GEREKLİ KARAR–SİTE YÖNETİMİNİN YETKİLERİ–GENEL KURUL KARARININ İPTALİ–KAT MÜLKİYETİNDE GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ()–YOK HÜKMÜNDE OLAN GENEL KURUL KARARI

634/m.19/2

ÖZET : Dava dilekçesinde, gerekli çoğunluk sağlanmadan sitenin mimari projesine aykırı bir şekilde ortak alan olan havuza su kaydırağı yapılması şeklinde alınan genel kurul kararının iptaliyle projeye aykırılığın giderilmesi talep edilmiştir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesinin 2. fıkrasına göre, ana taşınmazın ortak yerlerinde projeye aykırı yapılacak tesis ve değişiklikler için tüm kat maliklerinin 4/5’nin onayı gerekmektedir. 25 bloğun temsilci ve yardımcılarından oluşan kurul ancak yönetimle ilgili kararlar alabilir. Mülkiyete dair olan ve Kat Mülkiyeti Yasasınca tüm kat maliklerinden oluşan genel kurulca alınması gerekli konularda bu kurulun herhangi bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Buna göre, iptali istenen karar yok hükmünde olduğundan, kat maliklerinin 4/5 çoğunluğunun onayı alınmadan yapılan kaydırağın yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda sitenin projesinde mevcut olmadığı da belirlendiğinden, iptali istenen genel kurul kararının yok hükmünde olduğunun tespitiyle kaydırağın kaldırılması suretiyle havuzun projeye uygun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde, 2.9.2012 tarihli genel kurul kararının iptali ve projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesinde, gerekli çoğunluk sağlanmadan sitenin mimari projesine aykırı bir şekilde ortak alan olan havuza su kaydırağı yapılması şeklinde alınan genel kurul kararının iptaliyle projeye aykırılığın giderilmesi talep edilmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davaya konu ana taşınmazda 25 blok ve 354 bağımsız bölüm bulunduğu, ana taşınmazın yönetim planında 4. bölümde Yönetim başlığı altında 17 vd. maddelerinde yönetimle ilgili düzenlemelere yer verildiği, iptali istenen genel kurul kararının yönetim planının 26. maddesi gereğince blok temsilcileri ve yardımcılarından oluşan ana taşınmaz genel kurulu tarafından alındığı anlaşılmaktadır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesinin 2. fıkrasına göre, ana taşınmazın ortak yerlerinde projeye aykırı yapılacak tesis ve değişiklikler için tüm kat maliklerinin 4/5’nin onayı gerekmektedir. 25 bloğun temsilci ve yardımcılarından oluşan kurul ancak yönetimle ilgili kararlar alabilir. Mülkiyete dair olan ve Kat Mülkiyeti Yasasınca tüm kat maliklerinden oluşan genel kurulca alınması gerekli konularda bu kurulun herhangi bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Buna göre, iptali istenen karar yok hükmünde olduğundan, kat maliklerinin 4/5 çoğunluğunun onayı alınmadan yapılan kaydırağın yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda sitenin projesinde mevcut olmadığı da belirlendiğinden, iptali istenen genel kurul kararının yok hükmünde olduğunun tespitiyle kaydırağın kaldırılması suretiyle havuzun projeye uygun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 13.01.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat