ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU NEDENİYLE TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU NEDENİYLE TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ

……… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Dava dışı …….. Ltd. Şti. yetkilileri olan davalıların sorumluluğu sebebiyle tazminat talebimizdir.
HARCA ESAS DEĞER :

AÇIKLAMALAR     :

  • Davacı müvekkil ile davalılardan …. ve dava dışı ………. Ltd. Şti. arasında ………. Asliye Ticaret Mahkemesinin ……. E. Sayılı dosyasından görülen alacak davası ……….. tarih ……… K. Sayı ile sonuçlanmıştır. Bu dava sonucunda davalılardan …. aleyhine açılan davanın kabulüne, diğer davalı ………… Ltd. Şti.’ne açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davadaki talep konusu olan …….. Doların …… tamamından, …………. Ltd. Şti. ise ………… Dolarından sorumlu olduklarına hükmedilmiştir. ………… Şti.’nin açtığı karşı dava ise kısmen kabul edilerek …….. TL kabul, …. ……Dolarlık talebinin reddine karar verilmiştir.

  • ……….. Asliye Ticaret Mahkemesinin …….. E. – ……. K. Sayılı ……. tarihli kararı ………. İcra Müdürlüğünün ……. E. Sayılı dosyasından icra takibine konu olmuştur. Takibe konu alacak miktarı, işlemiş faiz ile birlikte toplamda ……….. TL’dir. Ancak borçlu şirket tasfiye halinde olduğundan ve şirketin malvarlığı borcu karşılamadığından müvekkilin alacağını tahsil edebilmesi mümkün olamamakta olup, müvekkilin mağdur olduğu görülmektedir.

  • Sorumluluklarını yerine getirmeyen davalılar, müvekkilin zarara uğramasına sebebiyet vermişler ve sonrasında da mahkeme ilamı ile hüküm altına alınan alacağına ulaşmasına engel olmuşlardır. Şirket yöneticileri sorumluluklarını kanunun aradığı şartlarda yerine getirmediklerinde alacağı haleldar olanların bu zararlarını yöneticilerden tazminin edebildikleri görülmektedir. Davacı müvekkilin zarara uğramasına neden olan davalıların bu zarardan şahsen sorumlu olmaları nedeniyle davamızın kabulünü talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, TTK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                    :

  1. …….. Asliye Ticaret Mahkemesinin ……. E. Sayılı …… tarih …… K. Sayılı dosya kapsamı,
  2. ……….. İcra Müdürlüğü ……. E. Sayılı dosya kapsamı.
  3. Bilirkişi incelemesi,
  4. Tanık beyanı,
  5. Yemin ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU : Yukarda açıklanan nedenlerle;

  • Davamızın kabulü ile fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ……. TL’nin dava tarihinden itibaren reeskont avans faiziyle birlikte davalılardan tahsiline,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat