Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz

Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz

ŞİKAYET OLUNAN VERGİ DAİRESİNCE ŞİRKET VE BORÇLU ORTAĞI HAKKINDA HERHANGİ TAKİP YAPILMADIĞI – ŞİRKETİN ACZ HALİNDE OLDUĞUNA DAİR DELİL BULUNMADIĞI – ŞİKAYETİN KABUL EDİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 4986
Karar: 2016 / 2572
Karar Tarihi: 21.04.2016

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; şikayet olunan vergi dairesince 6183 sayılı Yasa’nın … maddeleri uyarınca şirket ve borçlu ortağı-yöneticisi hakkında herhangi bir takip yapılmadığı, şirketin acz halinde olduğuna ve alacağın şirket malvarlığından tahsilinin mümkün olmadığına ilişkin de delil sunulmadığı gerekçesiyle, şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir. Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(6183 S. K. m. 35, 54)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Şikayetçi vekili, müvekkilinin borçlu aleyhine Kazan İcra Müdürlüğü’nün 2013/540 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlattığını, takibin kesinleşmesini müteakip borçlunun taşınmazlarına haciz konulduğunu ve talep edilen satış sonucunda bir adet taşınmazının paraya çevrildiğini, taşınmazlara ilk haciz tatbik ettiren müvekkili olduğu halde, 28.04.2014 tarihli sıra cetvelinde satış bedelinin Yenimahalle Vergi Dairesine ödenmesine karar verildiğini, bu sebeple Yenimahalle Vergi Dairesi’nin sırasına itiraz ettiğini, ilk sırada alacaklı olan müvekkiline satış bedelinin ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Şikayet olunan vekili, şikayetin reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; şikayet olunan vergi dairesince 6183 sayılı Yasa’nın 35 ve 54. maddeleri uyarınca şirket ve borçlu ortağı-yöneticisi hakkında herhangi bir takip yapılmadığı, şirketin acz halinde olduğuna ve alacağın şirket malvarlığından tahsilinin mümkün olmadığına ilişkin de delil sunulmadığı gerekçesiyle, şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan İcra Mahkemesi kararının İİK’nın 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.