YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

ŞİKAYETE KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO   :
İTİRAZLARINI SUNAN
DAVALI                               :
 

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI ŞİKÂYETÇİ        :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Şikâyete Karşı İtirazlarımızdır.
SUÇ                                       :
AÇIKLAMALAR                :

  1. …………. İcra Müdürlüğü’nün ……../……. Esas sayılı dosyası ile borçlu …. Ltd. Şti. ve şirket ortağı …….’ya kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi yapmış bulunmaktayız. Borçlu şirket ve ortağı açılan takipte, yasal süre içerisinde tarafımızı hasım göstererek takibe, borca, imzaya itiraz etmeyip ödeme emrinin borçlu …… yönünden iptali talebi ile İcra İflas Müdürlüğü’nü şikâyet yolunu seçmişlerdir.
  2. İcra ve İflas Kanununun şikâyeti düzenleyen 16. maddesinde aynen “Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikâyet olunabilir. Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır” denilmektedir. Yani şikâyet yalnızca İcra İflas Müdürlüğü taraf gösterilerek yapılabilir. Oysa davacı işlemi yapıp kabul eden İcra Müdürlüğü yanında alacaklıyı da şikâyette taraf göstermiştir. Taraf sıfatı yokluğu nedeni ile davacının şikâyetinin reddi gerekmektedir.
  3. Ayrıca borçlu anonim şirkette ortağın taahhüt ettiği sermaye payı oranında sorumlu olduğu da gerçektir (TTK md. 329). Nitekim borçlu şirketin iflas davası da …….(…). Asliye Ticaret Mahkemesi’nde ……../…. Esas sayılı dosya ile mevcuttur. Takip kesinleştiğinde zaten iflas masasına dâhil olacağımızdan şirket ortağının sorumluluğu da o zaman gündeme gelecektir. Bu nedenle şirket ortağının takip borçlusu yapılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

DELİLLER                              :  İcra Dosyası  ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER             :  İcra ve İflas Kanunu md. 16 ve ilgili Mevzuat

TALEP SONUCU                   :  Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle şikâyette alacaklı açısından husumet yokluğu nedeni ile bu yerinde görülmezse işlemin kanununa ve hadiseye uygun olması nedeni ile şikâyetin reddine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin şikâyetçi üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

Davalı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat