Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Şikayet Davası

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17814

Karar: 2000 / 753

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Merci karar tarihinden önce olan icra zaptında itiraz dilekçesinin sehven dosyasına işlendiği ve itiraz dilekçesinin sözü edilen dosyadan çıkarılarak şikayete konu dosyasına konulduğuna dair kayıt olduğu halde mercice bu kaydın doğruluğu araştırılmadan ve yanlış konan dosya celbedilip itirazın o dosyaya işlenip işlenmediği tetki edilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 16)

İtiraz Dilekçesinin Sehven İlgili Dosyaya İşlenmiş Olması

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İtiraz Dilekçesinin Şikayete Konu Dosyasına Konulduğuna Dair Kayıt Olması

Karar: Merci karar tarihinden önce olan 10.9.1999 tarihli icra zaptında itiraz dilekçesinin sehven İcra Müdürlüğünün 1999/5503 Sayılı dosyasına işlendiği ve itiraz dilekçesinin sözü edilen dosyadan çıkarılarak şikayete konu dosyasına konulduğuna dair kayıt olduğu halde mercice bu kaydın doğruluğu araştırılmadan ve yanlış konan dosya celbedilip itirazın o dosyaya işlenip işlenmediği tetki edilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmaması Gereği

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat