Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçunun Cezası Nedir?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 286- (1) Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Madde metninde, soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki işlemlerin yapılışı sırasındaki ses ve görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınması veya nakledilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Hâkim veya savcı tarafından uygun görülmesi durumun­da, kayıt alma işleminin yapılmasının suç oluşturmayacağı muhakkaktır. Bu neden­le, madde metninde bu kayıt ve nakletme işlemlerinin “yetkisiz olarak” yapılması­nın, söz konusu suçu oluşturacağı kabul edilmiştir.

Korunan hukuki değer, soruşmrma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve­ya görüntülerin kaydı ve nakledilmesi sonucu adli gerçeğin ortaya çıkarılmasının güçleşmesine engel olmaktır.

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçunun Maddi Öğesi

Suçun faili herhangi bir kimse olabilir.

Suçun mağduru yoktur. Suçtan zarar gören adliyedir.

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçunun Konusu

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasında alman ses veya görüntüler suçun konusunu oluşturmaktadır.

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçunun Hareket ve Neticesi

Maddede soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüyü yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişinin cezalandırılması öngörülmüştür.

Soruşturma veya kovuşturma aşamasında gerçekleştirilen ses veya gör yetkisiz olarak kaydedilmesi veya nakli ile suç tamamlanır.

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçunun Manevi Öğesi

Suç doğrudan kastla işlenebilir. Taksirle ya da olası kastla işlenme olanağı bu­lunmamaktadır. Failin, soruşturma veya kovuşturma aşamasında bilerek ve isteye­rek ses ve görüntü kaydı yapması ya da böyle bir kaydı nakletmesi ile suç oluşur.

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçunun Yaptırımı

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yet­kisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile ceza­landırılır.

Hakimin fail hakkında bir aydan az olmamak üzere altı aya kadar hapis cezası­na hükmetmesi olanaklıdır.

Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçunda Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma ve kovuş­turma işlemleri doğrudan doğruya C. Savcılığı tarafından yapılır.

Adlî Yargı îlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca yargılamayı yapmakla görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat