Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnası

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnası

T.C YARGITAY

13.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 173

Karar: 2000 / 525

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET : Salt davacı tanıklarının beyanlarına itibar edilerek teamülün varlığı kabul edilemez. Mahkemece öncelikle olayda az yukarıda açıklanan nitelikte bir teamülün varlığı araştırılmalı, gerçekten kabul edilebilir nitelikte o yörede hayvan alım satımlarında senet düzenlenmemesinin teamül halinde bulunduğu kabul edildiği taktirde şahit dinlenmesine karar verilmelidir.(2004  S. K. m. 67)  (1086  S. K. m. 288, 293)  (818  S. K. m. 184)

Dava: Taraflar arasındaki iptal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, davalıya 12.7.1999 tarihinde 17 adet koyun sattığını, davalının 65 milyon TL peşin ödediğini, kalan 870.000.000 TL.nın 15.7.1999 tarihinde ödeneceğinin kararlaştırılmasına rağmen ödenmediğini, bu nedenle yaptığı icra takibine davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

İtirazın İptali

Davalı davaya cevap vermediği gibi duruşmalara da katılmamıştır.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı davalıya toplam 935.000.000 TL bedelle hayvan sattığını, 65.000.000 TL aldığını bakiyesinin sonra ödeneceğinin kararlaştırılmış olmasına rağmen davalının borcunu ödemediğini öne sürerek bu davayı açmıştır. Kural olarak davalı yargılamaya gelerek alım satıma ilişkin davacı iddiasını kabul etmediğine göre davacının iddiasını HUMK 288 maddesi hükmünce yasal delillerle kanıtlanması gerekir. Ancak HUMK.nun 293/4 bendi uyarınca bu bentte belirtilen teamülün gerçekleşmesi halinde olayda tanık dinlenilebilir ve beyanına itibar edilebilir. Bu nitelikteki hukuki işlemlerde senet düzenlenmemesinin teamül haline geldiğinin kabulü içinde istisnasız devamlı bu nitelikteki hukuki işlemlerin o yörede senede bağlanmaması yaygın sürekli ve herkes tarafından böylece biliniyor ve uygulanıyor olmasını gerektirir. Mahkemece davacı iddiasında olduğu gibi bir teamülün varlığı resmi kurum veya kuruluşlardan veya resen görevlendirilecek bir bilirkişi düşüncesi alınarak tespit edilmiş, araştırılmış değildir. Salt davacı tanıklarının beyanlarına itibar edilerek teamülün varlığı kabul edilemez. Mahkemece öncelikle olayda az yukarıda açıklanan nitelikte bir teamülün varlığı araştırılmalı, gerçekten kabul edilebilir nitelikte o yörede hayvan alım satımlarında senet düzenlenmemesinin teamül halinde bulunduğu kabul edildiği taktirde şahit dinlenmesine karar verilmelidir. Mahkemenin böyle bir tespit yapmadan eksik inceleme ile şahit dinleyip beyanlarına itibar ederek karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Senede Bağlanması Teamül Olmayan İşlemlerin Tespiti

2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç:  1 Nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan mahkeme kararının davalı lehine BOZULMASINA, 2. nolu bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek bulunmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 1.2.2000 gününde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat