Seçmen Listelerine Bilerek Mükerrer Yazıma Neden Olmak

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Seçmen Listelerine Bilerek Mükerrer Yazıma Neden Olmak

T.C YARGITAY

Ceza Genel Kurulu

Esas: 2000 / YYB-100

Karar: 2000 / 100

Karar Tarihi: 01.01.2000

ÖZET: Mahalle muhtarı olan sanığın, yalnızca seçmen kütüğüne kayıt olmak için, özel olarak düzenlediği ikametgah belgelerini bazı kişilere vermek suretiyle seçmen listelerine birden fazla kayıt yapılmasını sağladığı iddia edilmiştir. Bu itibarla sanık hakkında genel hükümlere göre kovuşturma yapılması ve iddianame ile açılan davaya devamla hüküm kurulması gerektiğinden, asliye ceza mahkemesinin görevsizlik kararı kaldırılmalıdır.(298 S. K. m. 144, 174)

Dava: Seçmen listelerine bilerek mükerrer yazıma neden olmak suçundan sanık Ş. A.’ın 298 sayılı Yasanın 144/2. maddesi uyarınca cezalandırılması için Erzincan C.Başsavcılığının 15.4.1999 gün ve 1199/563 sayılı iddianamesi ile açılan davada, Erzincan Asliye Ceza Mahkemesi 26.10.1999 gün ve 489/683 sayı ile <ikametgah ilmuhaberi tanzim etmek muhtarın idari görevleri kapsamında olup, idari soruşturma sonucunda lüzumu muhakeme kararı ile dava açılabileceği> gerekçesiyle yargılamanın durmasına karar vermiştir.

Olumsuz Görev Uyuşmazlığı

Dosyanın gönderildiği Erzincan Valiliği İl İdare Kurulu 23.2.2000 gün ve 6 sayı ile <sanık ikametgah ilmuhaberini her ne kadar muhtarlık görevi sırasında vermişse de seçmen kütüklerine yazılmaları için verdiğinden 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasanın 174. maddesi uyarınca genel hükümlere tabidir> gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Bu suretle Erzincan Asliye Ceza Mahkemesi ile o yer İl İdare Kurulu arasında görevi uyuşmazlığı doğduğundan dosya, Yargıtay C.Başsavcılığının <Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasını> isteyen tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığa gönderilmekle Ceza Genel Kurulunca okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI:

Mahalle muhtarı olan sanığın, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel ve genel seçimler için hazırlanan, mahallesindeki seçmen listelerine başka yerde kaydı bulunan iki kişinin mükerrer yazılmasını sağladığı iddiasıyla açılan davada Asliye Ceza Mahkemesi ile İl İdare Kurulu arasında olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur.

Mahalle Muhtarı Olan Sanığın Özel Olarak Düzenlediği İkametgah Belgelerini Bazı Kişilere Vermesi

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasanın <Seçim suçları ve cezaları> başlıklı yedinci bölümünde yer alan ve <seçmen kütüğüne birden fazla kayıt> başlığını taşıyan 144. maddesinin 1. fıkrasında, <seçmen kütüğüne kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla kayıt ettirenler veya bu sonucu veren fiilleri bilerek yapanlar…. cezalandırılır> hükmü ile; <Kovuşturma Usul ve Şekilleri> başlıklı sekizinci bölümünde yer alan 174. maddesinin 1. fıkrasında, <Bu kanunda yazılı suçlardan birini işleyenler veya bu kanunun uygulanmasına taalluk edip de genel hükümlere göre cezalandırılmaları gerekenlerin sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun haklarında umumi hükümler dairesinde kovuşturma yapılır> hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü gibi seçmen listelerine aynı kişinin bilerek birden fazla kayıt yapılmasını sağlamak 298 sayılı Yasada bir seçim suçu olarak öngörülerek yaptırıma bağlanmıştır. Aynı Yasanın 174. maddesinin 1. fıkrasının açık hükmü gereğince seçim suçunu işleyen kişinin sıfatı ve memuriyeti ne olursa olsun, bu suça ilişkin kovuşturma genel hükümlere göre yapılacaktır.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Kaldırılması Gereği

Somut olay incelendiğinde; mahalle muhtarı olan sanığın, yalnızca seçmen kütüğüne kayıt olmak için, özel olarak düzenlediği ikametgah belgelerini bazı kişilere vermek suretiyle seçmen listelerine birden fazla kayıt yapılmasını sağladığı iddia edilmiştir. Bu itibarla sanık hakkında genel hükümlere göre kovuşturma yapılması ve iddianame ile açılan davaya devamla hüküm kurulması gerektiğinden, Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı kaldırılmalıdır.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle Erzincan Asliye Ceza Mahkemesinin 26.10.1999 gün ve 489/683 sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, dosyanın bu mahkemeye gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat