Şartlı Tahliye ve Şartlı Tahliyenin Geri Alınması

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Şartlı Tahliye ve Şartlı Tahliyenin Geri Alınması

T.C.
YARGITAY 1. Ceza Dairesi

ESAS NO : 2012/6226
KARAR NO: 2013/952
KARAR TARİHİ:13/02/2013

➡ ŞARTLI TAHLİYE VE ŞARTLI TAHLİYENİN GERİ ALINMASI
➡ KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ

➡ Hükümlünün, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16/09/1985 tarihli ve 1985/95 Esas, 1985/136 sayılı kararıyla kasten adam öldürmek suçundan 765 sayılı TCK’nun 450/4, 51 ve 59 maddeleri gereğince 30 yıl ağır hapis cezasıyla hükümlendirildiği;

➡ Hükümlü hakkındaki mahkumiyet ilamının 17/12/1985 tarihli Yargıtay 1. Ceza Dairesinin ilamıyla onanarak kesinleştiği;

➡ Hükümlü hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi 13/04/1991 tarihli ve 1991/80 sayılı müteferrik sayılı kararıyla 06/11/1987 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine karar verildiği;

➡ Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlünün koşullu salıverildiği tarih ile bihakkın tahliye tarihi arasında (deneme süresi içerisinde) 21/06/2002 tarihinde işlediği izinsiz hint keneviri ekmek suçundan 22/11/2006 tarih ve 2006/250-211 Esas ve karar sayılı ilamıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlendirildiği ve hükmün kesinleştiği;

➡ Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13/06/2007 gün ve 2007/713 değişik iş sayılı kararıyla, hükümlü Ahmet Yüksel’in deneme süresi içerisinde kasti suç işlediğinden bahisle koşullu salıvermenin geri alınmasına yönelik Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının isteminin yerinde olmadığından, şartla tahliye kararının geri alınmasına yer olmadığı biçiminde karar verildiği;

➡ Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 23/08/2007 gün ve 2007/607 değişik iş sayılı kararıyla, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 24/07/2007 tarihli istemleriyle şartla tahliyenin geri alınmasına yer olmadığına yönelik Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin vurgulanan kararının kaldırılması yönündeki istemlerinin reddine karar verildiği;

4616 S.K , 5275 S.K 107/12,13,VE 765 S.K 17

TALEP: Kasten adam öldürmek suçundan sanık Ahmet Yüksel’in, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 450/4, 51 ve 59 maddeleri gereğince 30 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/09/1985 tarihli ve 1985/95 Esas, 1985/136 sayılı kararının infazı sırasında hükümlünün 06/11/1987 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine ilişkin Bergama Ağır Ceza Mahkemesinin 13/04/1991 tarihli ve 1991/80 müteferrik sayılı kararını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığının, hükümlünün bihakkın tahliye tarihi dolmadan 21/06/2002 tarihinde işlediği izinsiz hint keneviri ekmek suçu nedeniyle Gölcük Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/250-211 sayılı ilamıyla aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, suç tarihi olan 21/06/2002 tarihi ile ilk suçun bihakkın tahliye tarihi olan 06/11/2011 tarihi arasındaki sürenin aynen infazına yönelik talebin reddine ilişkin Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/06/2007 tarihli ve 2007/713 değişik iş sayılı kararına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/08/2007 tarihli ve 2007/607 değişik iş sayılı kararıyla itirazın reddine karar verildiği vurgulanarak; hükümlünün, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13/04/1991 tarihli ve 1991/80 müteferrik sayılı kararıyla 06/11/1987 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine karar verilmesinden sonra bihakkın tahliye tarihi dolmadan 21/06/2002 tarihinde kasıtlı suç işlemesi nedeniyle Gölcük 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/11/2006 tarihli 2006/250-211 sayılı kararıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildiği, şartla tahliyesinin geri alınması koşullarının hükümlü açısından oluştuğu halde itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinin isabetli olmadığından, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06/12/2012 gün ve 69498 sayılı istemleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19/12/2012 gün ve 308001 sayılı tebliğnamesine bağlı dosyası Dairemize gönderilmekle, okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

TÜRK MİLLETİ ADINA

I.)OLAY: Hükümlü Ahmet Yüksel hakkındaki dosya kapsamından;
a-Hükümlünün, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16/09/1985 tarihli ve 1985/95 Esas, 1985/136 sayılı kararıyla kasten adam öldürmek suçundan 765 sayılı TCK’nun 450/4, 51 ve 59 maddeleri gereğince 30 yıl ağır hapis cezasıyla hükümlendirildiği;
b-Hükümlü hakkındaki mahkumiyet ilamının 17/12/1985 tarihli Yargıtay 1. Ceza Dairesinin ilamıyla onanarak kesinleştiği;
c-Hükümlü hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi 13/04/1991 tarihli ve 1991/80 sayılı müteferrik sayılı kararıyla 06/11/1987 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine karar verildiği;
d-Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlünün koşullu salıverildiği tarih ile bihakkın tahliye tarihi arasında (deneme süresi içerisinde) 21/06/2002 tarihinde işlediği izinsiz hint keneviri ekmek suçundan 22/11/2006 tarih ve 2006/250-211 Esas ve karar sayılı ilamıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükümlendirildiği ve hükmün kesinleştiği;
e-Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13/06/2007 gün ve 2007/713 değişik iş sayılı kararıyla, hükümlü Ahmet Yüksel’in deneme süresi içerisinde kasti suç işlediğinden bahisle koşullu salıvermenin geri alınmasına yönelik Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının isteminin yerinde olmadığından, şartla tahliye kararının geri alınmasına yer olmadığı biçiminde karar verildiği;
f-Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 23/08/2007 gün ve 2007/607 değişik iş sayılı kararıyla, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 24/07/2007 tarihli istemleriyle şartla tahliyenin geri alınmasına yer olmadığına yönelik Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin vurgulanan kararının kaldırılması yönündeki istemlerinin reddine karar verildiği;
Dosya kapsamından belirlenmiştir.

II.)KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNE İLİŞKİN UYGUŞMAZLIĞIN KAPSAMI:

Hükümlü hakkındaki şartla tahliye kararının deneme süresi içerisinde kasti cürüm işleyip özgürlüğü bağlayıcı cezaya hükümlendirilmesi nedeniyle geri alınmasına yer olmadığına ve keza itirazın reddine ilişkin Kocaeli 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemelerinin vermiş oldukları müteferrik kararlarının usul ve yasaya uygun olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasına ilişkindir.

III.)HUKUKSAL DEĞERLENDİRME:

Talep yazısında vurgulandığı üzere; hükümlü Ahmet Yüksel’in, kasten adam öldürmek suçundan 765 sayılı TCK’nun 450/4, 51 ve 59 maddeleri gereğince 30 yıl ağır hapis cezasıyla hükümlendirildiği ve hükmünün Yargıtay’ca onanarak kesinleştiği; hükümlünün belirtildiği gibi deneme süresi içerisinde bihakkın tahliye tarihi dolmadan kasti bir cürümden hükümlendirildiği, koşullu salıverilmesinin geri alınması hususunda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 17. maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu’nun 107/12 madde hükümlerinin irdelenmesi gerekmektedir.Her iki eski ve yeni Türk Ceza Kanunu hükümlerinin içerikleri birbirine uygun hükümler içermektedirler.İkinci kasti suçun işlendiği 21/06/2002 tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK.nun 17. maddesinde; şartla salıverilmiş olan hükümlü, geri kalan süre içerisinde işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olur…. ise şartla salıverilme kararı geri alınır. Bu takdirde suçun işlendiği tarihten sonraki kısım hükümlünün ceza süresine mahsup edilmeyerek aynen çektirilir ve şartla salıverilmeye esas teşkil eden hükmün infazıyla ilgili olarak bir daha şartla salıverilmeden yararlanamaz” hükmünü içermektedir.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 107/12,13. maddesindeki düzenlemeye göre “koşullu salıverilen hükümlünün denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi… halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır. Koşullu salıverilme kararının geri alınması halinde hükümlünün, sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasını aynen bihakkın tahliye salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşulu ile takdir edecek bir sürenin çektirilmesine karar verilir.Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazıyla ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.” biçimindeki düzenlemeyi içermektedir.
Gerek eski Türk Ceza Kanunu hükümleri, gerekse yeni Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümleri koşullu salıverilme kararının geri alınması yönünde paralel hükümler içermektedir.Koşullu salıverilme kararının geri alınması için hükümlünün özgürlüğü bağlayıcı cezayı içeren kasti bir cürümden dolayı bir cezaya mahkum olması gerekmektedir.Deneme süresi içeresinde kesinleşmiş özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum edilen hükümlünün iyi halliliğini yitirdiğini gösteren somut göstergesidir. 08/06/1970 gün ve 9-4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında da vurgulandığı üzere “şartla salıverilen hükümlülerin meşruten tahliye tarihi ile bihakkın tahliye edilmeleri icap eden şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim kasıtlı bir cürüm işlemesi halinde TCK’nun 17. maddesi gereğince meşruten tahliye kararının geri alınması gerektiği, 2. cürmün 1. cürmün ceza müddeti dolmadan işlenmiş olması yeterli olup, cezanın verilip kesinleşmesinin bu süre içerisinde gerçekleşmiş olmasının şart bulunmadığı, açıklamak suretiyle 2. suçun deneme süresi içerisinde işlenmesinin yeterli olduğu vurgulanmıştır.

Hükümlü Ahmet Yüksel’in, 30 yıl ağır hapis cezasına hükümlüyken şartla tahliye edildiği bihakkın tahliye tarihi dolmadan 2.kasti cürümden özgürlüğü bağlayıcı cezaya hükümlendirilmiş ve cezasının kesinleşmiş olduğu anlaşılmış olduğundan, iyi halliliğini kaybettiğinden ve yükümlülüklerine uymadığından,koşullu salıverilmesinin geri alınmasının şartları oluştuğundan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesine bağlı Yüksek Adalet Bakanlığı isteminin kabulü gerekmiştir. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçesiz ve keza itirazı inceleyen aynı yer 1. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazın reddine yönelik gerekçesiz kararlarının hukuki nitelikten yoksun oldukları belirlenmiş olduğundan, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/08/2007 tarihli ve 2007/607 değişik iş sayılı itirazın reddine yönelik kararının usul ve yasaya aykırı olduğundan, kanun yararına CMK.nun 309. maddesi gereğince bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

IV.) SONUÇ VE KARAR:

Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında somut olayın değerlendirilmesi sonucunda;
1.Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 23/08/2007 tarihli ve 2007/607 değişik iş sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğundan, 5271 sayılı CMK.nun 309 .maddesi uyarınca (KANUN YARARINA BOZULMASINA),

2.Diğer işlemlerin yapılabilmesi mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na (TEVDİİNE), 13/02/2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat