T.C YARGITAY

7.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 15478

Karar: 2000 / 122

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Sanığın gümrük ve tekel tazmini para cezalarını ödemede aczi halinde çekmesi gereken hapis cezalarını gümrük ve tekel para cezaları üzerinden ayrı ayrı gün olarak tayin edilip, karar tarihi itibariyle her iki para cezasından çevrili hapis cezasının 3 yılı geçemeyeceğinden infazın 3 yıl üzerinden yapılması yerine yazılı şekilde karar verilmesi, yasaya aykırıdır.

(4250 S. K. m. 25)  (1918 S. K. m. 33)  (647 S. K. m. 5)  (1412 S. K. m. 72)

Dava: 1918 sayılı kanuna muhalefetten sanık Hikmet K. hakkında bozma üzerine yapılan duruşma sonunda; Hükümlülüğüne ve zoralıma dair İskenderun 1.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 28.7.1999 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, müdahiller vekilleri tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma ve düzeltilerek onama isteyen 15.12.1999 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1918 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu

Karar: I- Hükmü temyiz eden hazine vekili hakim tarafından görülerek havale edilen dilekçesi ile temyiz inceleme isteğinden vazgeçtiğinden bu yönden inceleme yapılmasına yer olmadığına,

II- Müdahil Tekel İdaresi Temsilcisinin temyizi üzerine, tekele tabi alkollü içkiler yönüyle yapılan incelemede;

Gerekçeli kararda yer alan hüküm sanık aleyhine olamayacağından <1 yıl hapis cezası verilerek> ibaresinin, hükmün esasını oluşturan kısa karara uygun olarak <1 yıl hapis cezası verilmeyerek> şeklinde mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüştür.

Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

1- Bozmadan önce 13.10.1997 tarihli keşifte kimlik ve yemini tespit edilen bilirkişiden 23.7.1999 tarihli ek-rapor alındığı halde yeminin hatırlatılmaması suretiyle CMUK. nun 72. maddesine aykırı davranılması,

2- 4250 Sayılı Yasanın 25/c. Maddesi uyarınca dava konusu tekele tabi alkollü içkilerin her bir litre veya kesirinden 5 lira ve bu içkilerin yurda kaçak yollardan sokulduğu anlaşıldığından anılan yasanın 25/d. Maddesi uyarınca 5 katı üzerinden ceza tayin edilip, tespit olunan cif değerine ilave edilmesi gerekirken, denetime olanak vermeyecek şekilde hesaplanarak fazla ceza tayini,

3- Gümrük kaçağı sigaraların ayrıca gümrüklenmiş değeri hesaplattırılmadan, karar yerinde 203.355.390 lira kabul edilip, anılan gümrüklenmiş değer ile tekele tabi alkollü içkiler yönünden tayin olunan tazmini para cezası toplamı pek fahiş kabul edilerek eksik soruşturma ile hüküm tesisi,

4- Sanığın gümrük ve tekel tazmini para cezalarını ödemede aczi halinde çekmesi gereken hapis cezalarını gümrük ve tekel para cezaları üzerinden ayrı ayrı gün olarak tayin edilip, karar tarihi itibariyle her iki para cezasından çevrili hapis cezasının 3 yılı geçemeyeceğinden infazın 3 yıl üzerinden yapılması yerine yazılı şekilde karar verilmesi,

Para Cezasından Çevrili Hapis Cezasının Üç Yılı Geçemeyeceği

Kabul ve uygulamaya göre ise;

5- 1918 sayılı yasanın 33/son maddesinin uygulanmasında hesap hatası yapılarak tekele tabi eşyalar yönüyle fazla ceza tayini,

Yasaya aykırı ve

6- Sanığın tazmini para cezasını ödemede aczi halinde çevrilip çektirilmesi gereken hapis cezasının, hükümden sonra 1.8.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4421 sayılı yasanın 6. ve 8. maddeleri ile değişik 647 sayılı yasanın 5. maddesi uyarınca yeniden belirlenmesinin gerekmesi,

İnfazın Üç Yıl Üzerinden Yapılması Gereği

Sonuç: Bozmayı icabettirmiş olup müdahil tekel temsilcisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA 25.01.2000 günü oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat