Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Suçunun Cezası Nedir?

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 194- (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl has­talarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Suçun Koruduğu Hukuki Değer

Madde metninde çocuklara veya akıl hastalarına sağlık için tehlikeli olabilecek maddelerin verilmesi suç olarak tanımlanmıştır. Korunan hukuki değer kamunun sağlığıdır.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Maddi Öğe

Herkes suçun faili olabilir.

Çocukların yanı sıra, onsekiz yaşını doldurmuş olmakla birlikte, akıl hastası olan veya uçucu madde kullanan kişiler de bu suçun mağduru olabilirler.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Suçun Konusu

Suçun konusu, alkollü içki ve tütün mamulleri gibi, sağlık için tehlikeli olan her çeşit maddedir. Bu bakımdan, insanda bağımlılık yaratması ve sağlık için tehli­keli olması dolayısıyla tiner gibi kimyasal maddeler de bu suçun konusunu oluştu­rur. Ancak, belirtilmelidir ki, bağımlılık etkisi yapan uyuşturucu veya uyarıcı mad­deler açısından, bu Bölümde tanımlanan bu hususa ilişkin özel suç hükümleri uygu­lanır.

Suçun konusu, alkollü içki ve tütün mamulleri gibi, sağlık için tehlikeli olan iıer çeşit madde dışında, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler söz konusu olduğunda Kanunun 188/3. maddesi uygulanmalıdır.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Hareket ve Neticesi

Suçun seçimlik hareketi olan “verme” eyleminin nedeni ve şekli önemli değil­dir. Suça konu maddelerin hangi nedenle olursa olsun verilmesi suç oluşturur. Ver­me, satmak sureti ile veya satmak için de olabilir. “Tüketimine sunma” eylemi ise saça konu maddelerin kullanım ya da bunlardan yararlanmak için verilmesini ifade eder.

Suç, sağlık için tehlikeli olabilecek maddelerin çocuklara veya akıl hastalarına verilmesiyle ya da söz konusu maddelerin bu kişilerin tüketimine sunulmasıyla tamamlanır. Bu bakımdan, söz konusu suça teşebbüs olanaklı değildir. Ancak icra hareketlerinin bölümlere ayrılabildiği durumlarda teşebbüse elverişlidir. Örneğin, maddede sayılan kişilerden birinin alması için belli bir yere suça konu madc? bırakıp failin elinde olmayan nedenlerle muhatabın eline geçmemesi halinde teşebbüsten söz edilir.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Manevi Öğesi

Suç doğrudan kastla işlenebilir. Failin sonuçlarını bilerek ve iradesi ile sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri verme veya tüketime sunması ile suç oluşur.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Yaptırımı

Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Maddede öngörülen suç için altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüş­tür. Hakim cezayı, 50/1. maddesinde öngörülen adli para cezası veya diğer seçenek yaptırımlardan birine çevirebilir. Adli para cezasına çevrilmesi tercih olunduğunda, TCK’nın 52/2. maddesi uyarınca öngörülen değerler arasında bir miktarın, belir­lenen hapis cezasıyla çarpılması ile sonuç adli para cezası bulunacaktır.

TCK’nın 50/3. maddesi uyarınca failin, daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak koşuluyla, fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkum edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezasının, 50/1. maddede öngörülen adli para cezası ya da diğer seçenek yap­tırımlardan birine çevrilmesi zorunludur.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma işlemleri doğrudan C. Savcılığınca yapılır.

Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Adlî Yargı İlk Derece Mahkermeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında kanunumuzun 10. maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat