Rücuan Tazminat Davası

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Rücuan Tazminat Davası

T.C YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas: 2000 / 10-20

Karar: 2000 / 8

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Hak sahipleri tarafından davalı işveren aleyhine açılan tazminat davasında mahkemece hakkaniyet indirimi yapılmış verilen karar kesinleşmiştir. Anılan dosyada kabul edilen hakkaniyet indirimi rücu davalarında da dikkate alınır. Zira kurumun rücu hakkı hak sahiplerinin tazmin sorumlusundan isteyebileceği miktar ile sınırlı olup o miktarı geçemez. Rücu davasında Sosyal Sigortalar Kurumu halefiyet esasına göre istekte bulunduğuna göre, hakkaniyet indiriminin tavandan düşülmesi gerekir. İndirimin yapıldıktan sonra tavan kontrolünün buna göre yapılması gerekir.(506 S. K. m. 26)

İşveren Aleyhine Açılan Tazminat Davasında Yapılan Hakkaniyet İndiriminin Rücu Davalarında Dikkate Alınacağı

Dava: Taraflar arasındaki “rücuan tazminat” davasından dolayı yaplan yargılama sonunda; Divriği Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 24.6.1997 gün ve 1997/44 E., 1997/100 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 23.3.1998 gün ve 1998/2172-2209 sayılı ilamı ile; (…Hak sahipleri tarafından davalı işveren aleyhine açılan tazminat davasında mahkemece hakkaniyet indirimi yapılmış verilen karar kesinleşmiştir. Anılan dosyada kabul edilen hakkaniyet indirimi rücu davalarında da dikkate alınır. Zira davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı yasanın 26. maddesine göre kurumun rücu hakkı hak sahiplerinin tazmin sorumlusundan isteyebileceği miktar ile sınırlı olup o miktarı geçemez. Rücu davasında Sosyal Sigortalar Kurumu halefiyet esasına göre istekte bulunduğuna göre, hakkaniyet indiriminin tavandan düşülmesi gerekir. İndirimin yapıldıktan sonra tavan kontrolünün buna göre yapılması gerekir.

Hakkaniyet İndiriminin Tavandan Düşüleceği

Mahkemece açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.)

Temyiz Eden: Davacı vekili

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

İndirimden Sonra Tavan Kontrolünün Buna Göre Yapılacağı

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri erilmesine 26.1.2000 gününde, oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat