Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Yargıtayca Kaldırılmış Olduğu

T.C YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas: 2017/ 5865
Karar: 2017 / 4740
Karar Tarihi: 06.11.2017

ÖZET: Asliye ceza mahkemesinin görevsizlik kararının Yargıtayca kaldırılmış olduğu gözetildiğinde görev hususunun kamu düzenine ilişkin olduğu gözetilmeden, görevsiz olan ağır ceza mahkemesince karar verilmesinde isabet görülmediğinden kanun yararına bozma talebinin kabulüyle hükmün bozulması gerekir.

(5237 S. K. m. 158, 204) (5271 S. K. m. 223)

Görev Hususunun Kamu Düzenine İlkin Olduğu

Resmi belgede sahtecilik suçundan sanıklar … ve … haklarında yapılan yargılama sonucunda, mahkemenin görevsizliğine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-f. maddesi uyarınca yargılama yapılmak üzere dosyanın yetkili ve görevli Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/10/2011 tarihli ve 2009/1603 esas, 2011/534 sayılı kararına müteakip, mahkemenin görevsizliğine dosyanın yetkili ve görevli Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/04/2012 tarihli ve 2012/119 esas, 2012/141 sayılı kararını takiben olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla dosyanın gönderildiği merciince Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına dair Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 04/06/2012 tarihli ve 2012/6393 esas, 2012/6228 sayılı kararını müteakip sanıklar hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yapılan yargılama sonucunda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-a-c maddesi gereğince atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/10/2013 tarihli ve 2012/262 esas, 2013/345 sayılı kararının;

Görevsiz Mahkemece Karar Verilemeyeceği

Olağanüstü ve istisnai bir kanun yolu olan kanun yararına bozmanın aleyhe sonuç doğurmayacağı gözetilerek yapılan incelemede,

Dosya kapsamına göre, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 04/06/2012 tarihli ve 2012/6393 esas, 2012/6228 sayılı ilamında sanık kimliği ile Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının tarih ve sayısının farklı olduğu, nitekim sonrasında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 04/06/2012 tarihli ve 2012/6730 esas, 2012/6110 sayılı ilamı ile Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/10/2011 tarihli ve 2009/1603 esas, 2011/534 sayılı görevsizlik kararının kaldırıldığının tespit edildiği anlaşılmakla, görev hususunun kamu düzenine ilişkin olduğu gözetilmeden, görevsiz olan Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesince karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 21/01/2016 gün ve 94660652-105-34-15139-2015-1795/6376 sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/10/2013 tarihli ve 2012/262 Esas, 2013/345 sayılı Kararının CMK’nın 309/4-c maddesi uyarınca sanığın aleyhine sonuç doğurmamak üzere BOZULMASINA, “yargılamanın yenilenmesi yasağı” nedeniyle bozma kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılmasının gerekmediğine, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, 06.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat