Reşit Olan Çocuğa İştirak Nafakası Talep Edilemez

TCK m. 180 nedir?

Reşit Olan Çocuğa İştirak Nafakası Talep Edilemez

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/3091
KARAR NO:2018/7397
KARAR TARİHİ:: 05.07.2018
MAHKEMESI:Icra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra isin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde deg
ğil ise de;

Borçlu tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda, diğer itiraz ve şikayetler ile birlikte, hakkında başlatılan nafakaya dayalı ilamlı icra takibinde, müşterek çocuklardan …’ın reşit olduğu tarihten itibaren nafaka talep edilemeyeceğini belirterek takibin iptaline karar verilmesi talep edilmiş;

mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulü ile, asıl borç miktarının 27.900 TL olduğu tespit edilerek fazla istenen 2.400 TL nafaka alacağının iptaline karar verilmiştir.

Boşanma veya ayrılık vukuun da, çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf, gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür (TMK. md. 182). Bu madde uyarınca, ilamda hüküm altına alınan iştirak nafakasının alacaklısı, müşterek çocuk olmayıp, velayet hakkı kendisine verilen estir.

Velayet hakkı küçüğün reşit olması ile sona ereceğinden, bu tarihte iştirak nafakasının da sona ereceği tabidir. Ancak çocuğun reşit olduğu tarihe kadar ödenmeyerek biriken nafaka alacağı bulunduğu takdirde, velayet hakkı kendisine verilmiş olan es tarafından çocuğun reşit olduğu tarihten sonra da bu alacak takibe konu edilerek ödenmesi istenebilir.

TMK’nun 328. maddesine göre de, anne ve babanın çocuğuna bakma mükellefiyeti onun reşit olmasıyla sona erer. Küçük reşit olduktan sonra eğitimine devam ediyorsa bu takdirde, yeni bir dava açarak yardım nafakası talebinde bulunabilir. Küçük reşit olduğu tarihte, hükmedilen iştirak nafakası kendiliğinden sona erer.

Somut olayda; … 1. Aile Mahkemesi’nin 2005/133 E.- 893 K. sayılı ilamına istinaden 14.05.2013 tarihinde, … 9. Icra Müdürlüğü’nün 2013/7548 sayılı takip dosyasında velayetleri anne …’e verilen müşterek çocuklar … ve … için alacaklı sıfatı ile ilam gereği birikmiş ve isleyecek nafaka talebinde bulunmuştur. Müşterek çocuklardan …’ın 02.02.1994 doğumlu olduğu, …’ın ise 02.10.1995 doğumlu olduğu görülmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere, takip tarihi itibari ile (02.02.2012 tarihinde) reşit olan … için reşit olduğu tarihe kadar birikmiş nafaka alacağı talep edilebileceği gibi, takip tarihinden sonra da nafaka talep edilemeyecektir. Her ne kadar mahkemece bilirkişiden, Dilan’ın reşit olma tarihi dikkate alınarak rapor hazırlanması talep edilmiş ise de, dosyaya sunulan 30.10.2014 tarihli bilirkişi raporunda bu hususa dikkat edilmediği, sadece nafakanın kaldırılma tarihi esas alınarak hesaplama yapıldığı görülmektedir.

O halde mahkemece, … için reşit olduğu tarihten sonra nafaka talep edilemeyeceğinden gerektiğinde bilirkişiden ek rapor alınarak ve her iki çocuk için de nafakanın takipten evvel, 12.03.2013 tarihiden itibaren, kaldırıldığı gözetilerek takipten sonrası için devam eden nafaka alacağı talep edilemeyeceğinden icra emrinin buna göre düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle IIK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), pesin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliginden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/07/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat