Reklam Tabelasının Belediyece Kaldırılması

DANIŞTAY
8. Daire 2008/102071 E.N , 2009/1027 K.N.

Özet
DAVACI ŞİRKETE AİT KALDIRIMDA BULUNAN REKLAM TABELASININ, BELEDİYECE HERHANGİ BİR BİLDİRİM YAPILMAKSIZIN KALDIRILMASI SONUCUNDA OLUŞAN ZARARDAN, BELEDİYENİN SORUMLU OLACAĞI HAKKINDA.

İçtihat Metni

İstemin Özeti : Davacı şirketin, İzmir İli, Bornova ilçesi, … Cad. No: … adresindeki işyerleri önündeki kaldırımda bulunan … reklam levhasının kaldırılması nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 13.514,25-YTL zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada; her ne kadar davacı şirket tarafından mevzuat hükümlerine aykırı reklam tabelası konulmuş ise de, davalı idarece levhanın kaldırılması yönünde bir ihtarda bulunulmaksızın levhanın kaldırılmasında kusurunun olduğundan, oluşan 13.514,25-YTL zararın idareye başvuru tarihi olan 07.07.2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazminine karar veren izmir 3. idare Mahkemesinin 29.02.2008 gün ve E:2006/1926, K:2008/482 sayrlı kararının; levhanın konulmasında davacının kusurunun olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Mevlüt BEDEL’in Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Yücel BULMUŞ’un Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 13.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat