Petrol Şirketi İntifa Nasıl Kaldırılır?

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS: 2016/1852
KARAR: 2016/6811

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın yetkisizlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl davalı …Petrol Ürünleri Otomotiv Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, asıl davada, müvekkili ile davalı arasında 04/12/2012 tarihinde bayilik sözleşmesi imzalandığını, davalının akaryakıt bayisi olarak faaliyet gösterdiği taşınmaz üzerine müvekkili lehine 17/01/2013 tarihinden itibaren 5 yıl süreli intifa hakkı tesis edildiğini, davalının sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle sözleşmenin feshedildiğini, buna rağmen davalının başka dağıtıcı firmasının bayiliğini üstlenerek istasyonda satış yapmaya devam ettiğini belirterek davalının taşınmaza el atmasının önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili, birleşen davada, müvekkilinin intifa hakkı bulunduğu taşınmazın asıl davadaki davalı …Petrol Ürünleri Otomotiv Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. Tarafından davalıya devredildiğini belirterek davalının taşınmaza el atmasının önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar cevap dilekçesi vermemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, davacı ile asıl davada davalı …Petrol Ürünleri Otomotiv Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. arasında imzalanan bayilik sözleşmesinin 20.maddesinde yetkili mahkemenin İstanbul mahkemeleri olduğunun düzenlendiği, HMK 17.maddesi gereği kesin yetki olduğundan davanın yetkisizlik nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davalı …Petrol Ürünleri Otomotiv Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık Bayilik Sözleşmesi nedeniyle tesis edilen intifa hakkından kaynaklanan müdahalenin men’i istemine ilişkindir. Dava taşınmazla ilgili olup sınırlı ayni haktan kaynaklanmış olması sebebiyle taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi, kesin yetki kuralıdır. Bu yetki kuralı kamu düzeniyle ilgili olduğundan taraflar bu yetki kuralına karşı yetkili yer belirleyemezler. Kaldı ki HMK’nın 12.maddesinde bu konuya açıklık getirilmiştir. Bu durumda mahkemece taşınmazın bulunduğu İzmir Mahkemelerinin yetkili olduğu kabul edilerek, işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı …Petrol Ürünleri Otomotiv Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili temyiz itirazlarının kabulüne, mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 19/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat