HUKUK USULÜ YARGILAMALARI YASASI MADDE 569- İki taraf izalei şüyu için gerek haddizatında satış lazımgelip gelmediğinde ve gerek bu­nun şeklinde ihtilaf eerlerse dava Sulh Hakimi huzurunda ikame olunur.

Dava, alakadarlardan her birine ayrı ayrı tebliğ olunur.

MADDE 570- izalei şüyu için satış yapmak üzere hakim aşağıdaki fasıl hükmüne tevfikan hareket etmek üzere bir memur tayin eder.

MADDE 571- Menkul ve gayrimenkul malların müzayedesi icra kanu­nuna tevfikan yapılır.

MADDE 561- Taksim ve ziraate mahsus mahallin tahsisi davaları usulü dairesinde selahiyattar Sulh Mahkemesinde ikame olunur.

MADDE 562- Taksime müteallik bilcümle muameleler sulh hakimi hu­zurunda ifa olunur.

Sulh hakimi taksimin icabettirmesi muhtemel nizaı tespit zımmında ge­rek iki taraftan ve gerek selahiyattar üçüncü bir şahıstan bir taksim projesi isteyebilir.

MADDE 565- Sulh hakimi hisselerin tayini, emvalin satılması, taksim veya satılması mümkün olmayan eşyanın hissedarlardan birisine tahsisi hak­kında basit usulü muhakeme ile karar verir.

MADDE 566- Sulh hakimi, değerinin tespiti mümkün olan ve (Değişik) 5.910 YTL. ‘m geçmeyen uyuşmazlıkları da basit usule göre çözümler. (Not: Bu değer 2007yılı için geçerlidir. 2008 ve sonraki yıllar için, Maliye Bakanlığının 213 sayılı Vergi Usul Yasasının 298’inci mükerrer maddesine göre her yıl tes­pit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmasıyla bulunacak değer uygulanacaktır.

Hakim iki tarafa ispata yarayan belgeleri ibraz için bir süre verir.

MADDE 567- Sulh hakiminin vazifesini tecavüz eden münazaralar ale­lade usulü muhakeme dairesinde rüyet olunur.

Müddei, sulh hakimi huzurunda nizam tespit olunduğu günden itibaren on gün zarfında davasını ikameye mecburdur.

MADDE 568- Taksim esnasında zuhur eden nizalar yalnız bunun neticei halline mütevakkıf olan muamelenin tehirini icabedip diğerlerinin tehirini mucip olmaz.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...