HUKUK USULÜ YARGILAMALARI YASASI MADDE 569- İki taraf izalei şüyu için gerek haddizatında satış lazımgelip gelmediğinde ve gerek bu­nun şeklinde ihtilaf eerlerse dava Sulh Hakimi huzurunda ikame olunur.

Dava, alakadarlardan her birine ayrı ayrı tebliğ olunur.

MADDE 570- izalei şüyu için satış yapmak üzere hakim aşağıdaki fasıl hükmüne tevfikan hareket etmek üzere bir memur tayin eder.

MADDE 571- Menkul ve gayrimenkul malların müzayedesi icra kanu­nuna tevfikan yapılır.

MADDE 561- Taksim ve ziraate mahsus mahallin tahsisi davaları usulü dairesinde selahiyattar Sulh Mahkemesinde ikame olunur.

MADDE 562- Taksime müteallik bilcümle muameleler sulh hakimi hu­zurunda ifa olunur.

Sulh hakimi taksimin icabettirmesi muhtemel nizaı tespit zımmında ge­rek iki taraftan ve gerek selahiyattar üçüncü bir şahıstan bir taksim projesi isteyebilir.

MADDE 565- Sulh hakimi hisselerin tayini, emvalin satılması, taksim veya satılması mümkün olmayan eşyanın hissedarlardan birisine tahsisi hak­kında basit usulü muhakeme ile karar verir.

MADDE 566- Sulh hakimi, değerinin tespiti mümkün olan ve (Değişik) 5.910 YTL. ‘m geçmeyen uyuşmazlıkları da basit usule göre çözümler. (Not: Bu değer 2007yılı için geçerlidir. 2008 ve sonraki yıllar için, Maliye Bakanlığının 213 sayılı Vergi Usul Yasasının 298’inci mükerrer maddesine göre her yıl tes­pit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmasıyla bulunacak değer uygulanacaktır.

Hakim iki tarafa ispata yarayan belgeleri ibraz için bir süre verir.

MADDE 567- Sulh hakiminin vazifesini tecavüz eden münazaralar ale­lade usulü muhakeme dairesinde rüyet olunur.

Müddei, sulh hakimi huzurunda nizam tespit olunduğu günden itibaren on gün zarfında davasını ikameye mecburdur.

MADDE 568- Taksim esnasında zuhur eden nizalar yalnız bunun neticei halline mütevakkıf olan muamelenin tehirini icabedip diğerlerinin tehirini mucip olmaz.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat