Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılması İstemi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılması İstemi

 

İstanbul BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İdari Dava Dairesi
Esas: 2014 / 7208
Karar: 2014 / 11207
Karar Tarihi: 29.05.2014
(213 S. K. Mük. m. 355)
 
İSTEMİN ÖZETİ: Davacı adına, 2011/1-3; 7-9; 10-12 dönemlerine ilişkin kurum geçici vergi beyannamesi ile 2011 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesinin verilmemesi nedeni ile kesilen özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davada; davacının, dava konusu 2011 dönemi için kurumlar vergisi muafiyet şartlarının ihlali yönünde bir tespit bulunmadığından, 2011/1- 3; 7-9; 10-12 dönemlerine ilişkin kurum geçici vergi beyannamesi ile 2011 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesinin verilmediğinden bahisle kesilen, dava konusu özel usulsüzlük cezalarında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar veren İstanbul 9. Vergi Mahkemesi Hakimliği’nin 25/11/2013 tarih ve E:2012/3274, K:2013/2940 sayılı kararına davalı idarece itiraz edilerek; 01.01.2005 tarihinden itibaren kurumlar vergisi muafiyet şartlarını ihlal ettiğine yönelik tespitleri içeren 24.08.2010 tarih ve VDENR-2010-2201/33 sayılı vergi tekniği raporu üzerine davacı kooperatif hakkında kurumlar vergisi ve geçici vergi mükellefiyeti tesis edildiği, davacının 2011 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesini ve 2011/1-3; 7-9; 10-12 dönemleri geçici vergi beyannamelerini vermemiş olması dolayısıyla 213 sayılı yasanın Mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının yasal olduğu öne sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

Özel Usulsüzlük Cezalarında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci Kurulunca dosyadaki belgeler incelenip davalı idare tarafından yapılan itiraz hakkında gereği görüşüldü:
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde; “Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi ve usul hükümlerine uyulmamış olması” bozma nedenleri olarak belirlenmiştir.
 
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; itiraza konu kararda 2577 sayılı Yasa’nın 49.maddesinde sayılan bozma nedenlerinin bulunmadığı ve itiraz dilekçesinde ileri sürülen iddiaların da kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle, itirazın reddine, itiraza konu kararın onanmasına, itiraz aşamasında yapılan 26,00-TL tutarındaki yargılama giderinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, tebligat gideri için alman avanstan kullanılmayan kısmın hükmün kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın taraflara tebliği için dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne karar düzeltme yolu açık olmak üzere 29.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat