Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçunun Cezası Nedir?

Ceza Hukukunda Fikri İçtima Nedir?

Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 264- (1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmî elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir suç işlenirse, yal­nız bu fiilden ötürü yukarıdaki fıkrada belirtilen cezalar üçte biri oranında artırılarak hükmolunur.

Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Kamu idaresine mensup olmayan kimselerin bir kısım özel işaret takmaları ve elbiseleri giymelerine engel olmayı amaçlayan bu suç ile korunan hukuki değer kamu idaresinin saygınlığı ve güvenilirliğidir.

Suçun faili herhangi bir kimse olabilir.

Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçunun Konusu

Yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyilen bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmî elbisesi ile hak edilmeden takılan nişan veya madalyalar suçun konusunu oluşturur.

Rütbe ve kamu görevine ya da mesleğe ait elbisenin resmi nitelikte olması ve resmi olduğunun kabul edilmiş bulunması gereklidir. Rütbe, kamu görevi ya da mesleğe resmi olma niteliği Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname ya da yö­netmelik gibi bir işlemle verilebilir. Giyilen elbisenin tam ve gerçek olarak resmi niteliğe ve şekle sahip olması şarttır.

Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçunun Hareket ve Neticesi

Maddenin birinci fıkrasında, bir rütbe ya da kamu görevinin veya mesleğin resmî elbisesini yetkisi olmadan alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giymek veya hakkı olmadığı hâlde belirli nişan veya madalyaları takmak suç olarak tanım­lanmıştır. Suçun oluşması için iki seçimlik hareket öngörülmüştür. Bunlar:

  1. Resmî Elbisesinin Giyilmesi
  1. Nişan veya Madalyaların Takılması

Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçunun Manevi Öğesi

Suç, failin bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmî elbisesini yet­kisi olmadığını bilerek alenen ve başkalarım yanıltacak şekilde isteyerek giymesi veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takması ile oluşur. Doğrudan kastle hareket edilmesi yeterlidir. Özel kast veya bir başka saikle hareket edilmiş olmas suçun oluşmasının koşulu değildir.

Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçunun Yaptırımı

Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmî elbisesini yetkisi olmak­sızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçunda Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. C. Savcılığı tarafından doğ­aldan soruşturulur ve kovuşturulur. Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat