Özel Hukuk Kamu Hukuku Ayrımı Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Özel Hukuk Kamu Hukuku Ayrımı Nasıl Yapılır?

Özel hukuk, kamu hukuku ayrımı nedir?

Hukuk genel olarak özel hukuk ve kamu hukuku olarak ikiye ayrılır. Özel hukuk kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları, kamu hukuku ise devlet yönetimi ve kişilerin devletle olan ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları inceler.

Özel hukukun alt dalları nelerdir?

Özel hukukun birçok dalları vardır ve bunlar kendi içinde de birçok alt dallara ayrılır.

Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
İş Hukuku
vs

Özel hukuk alanındaki kanunlar nelerdir?

Özel hukuk alanında bir çok kanun vardır. Temel kanunların bazıları şunlardır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)
6100 sayılı Hukuku Muhakemeleri Kanunu’dur (HMK)
4857 sayılı İş Kanunu
3402 sayılı Kadastro Kanunu
vs

Özel hukuk alanındaki mahkemeler hangileridir?

Özel hukuk alanında görevli olan mahkemeler şunlardır:

Sulh Hukuk Mahkemesi
Asliye Hukuk Mahkemesi
Asliye Ticaret Mahkemesi
İş Mahkemesi
Tüketici Mahkemesi
İcra Hukuk Mahkemesi
Kadastro Mahkemesi
Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf mahkemeleri) (Henüz faaliyette değiller)
Yargıtay Hukuk Daireleri

Kamu hukukunun alt dalları nelerdir?

Kamu hukukunun alt dalları şunlardır:

Anayasa Hukuku
İnsan Hakları Hukuku
Ceza Hukuku
İdare Hukuku
Vergi Hukuku

Anayasa hukuku nedir? Anayasa’da neler düzenlenmiştir?

Anayasa hukukunun temel kaynağı 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’dır.

Anayasa, bütün kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin üstündedir. Hiçbir kanun, tüzük ve yönetmelik Anayasa’ya aykırı olamaz. Anayasada genel olarak şu konular düzenlenir.

Anayasa devlet yönetimini düzenler
Devleti oluşturan Yasama, Yürütme ve Yargı organlarının nasıl oluştuğunu açıklar
Yasama, Yürütme ve Yargının görev ve sorumluluklarını açıklar
Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin neler olduğunu açıklar

Anayasa Mahkemesinin görevi nedir?

Anayasa, bütün kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin üstündedir. Hiçbir kanun, tüzük ve yönetmelik Anayasa’ya aykırı olamaz.

Bir kanunun Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle sadece Cumhurbaşkanı ve TBMM’deki Ana Muhalefet Partisi Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Vatandaşlar bunun için Anayasa Mahkemesine başvuramaz.

Ayrıca bir mahkeme, önüne gelen bir dava ile ilgili kanun maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünürse Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nedir?

Devletin bir eyleminden ve işleminden dolayı bir kişi, Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri sürerse Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Ancak bunun için Anayasa Mahkemesine gitmeden önce diğer hukuki yoların tamamlanması gerekir. Başka bir hukuki yola başvurma imkânı varsa Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru talebini reddeder.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru talebini reddederse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açılabilir. Türkiye’deki hukuki yollara tamamlanmadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulamaz.

Ceza hukuku alanındaki temel kanunlar nelerdir?

Ceza hukuku alanında bir çok kanun vardır. Ceza hukuku alanındaki temel kanunların bazıları şunlardır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
vs

Ceza hukuku alanındaki mahkemeler hangileridir?

Ceza hukuku alanındaki mahkemeler şunlardır:

Sulh Ceza Hâkimliği
Asliye Ceza Mahkemesi
Ağır Ceza Mahkemesi
Çocuk Mahkemesi
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
İcra Ceza Mahkemesi
Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi.
Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf mahkemeleri)
Yargıtay Ceza Daireleri.

Esasa ilişkin hukuk ve usul hukuku nedir?

Uyuşmazlık konusu davada hangi kararın verilmesi gerektiğini belirleyen kurallar esasa ilişkin kurallaradır. Örneğin bir yaralama suçundan sanığa hangi cezanın verileceğini açıklayan kanun maddesi esasa ilişkin bir düzenlemedir.

Usul hükümleri ise soruşturma ve yargılamanın nasıl yapılacağını gösteren kurallardır. Örneğin tanıklık yapacak olan kişiye beyanları alınmadan önce usulüne göre yemin yaptırılması bir usul maddesidir.

Ceza hukukunda esasa ilişkin temel kanun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’dur (TCK).

Ceza hukukunda temel usul kanunu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’dur (CMK).

Genel kanun, özel kanun nedir?

Daha genel nitelikte düzenlemeler içeren kanun genel kanun, daha özel nitelikte düzenlemeler yapan kanun özel kanundur. Özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel kanuna bakılır. Özel kanunla genel kanun çatışırsa özel kanun uygulanır.

Örneğin Türk Ceza Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre daha genel niteliktedir. Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu’na göre daha genel niteliktedir.

Ceza yargılaması ile özel hukuk yargılaması arasındaki temel fark nedir?

Ceza hukukunda hâkim, dosyada bulunan delilleri yeterli görmezse tarafların talebi olmaksızın kendiliğinden delil araştırması yapabilir. Çünkü ceza hukukunda önemli olan, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve kamunun menfaatidir.

Özel hukuk davalarında ise hâkim, tarafların dosyaya sunduğu delillerle sınırlıdır. Hakiim hangi tarafın haklı olduğunu ortaya çıkarmak için kendiliğinden delil araştırması yapamaz. Taraflar delilleri kendileri bulup dosyaya sunarlar.

İdare hukukunun alt dalları nelerdir?

İdare hukuku vatandaşlar ile devlet yönetimi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarla ilgilenir. Örneğin bir atama işleminin iptali davası gibi. İdari davalar genellikle dosya üzerinden görülür, duruşma ve keşif yapılmaz. İdare hukuku genel olarak idare hukuku ve vergi hukuku olarak ikiye ayrılır.

İdare hukukunda uygulanan kanunlar nelerdir?

İdare hukukunda uygulanan temel kanunların bazıları şunlardır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
213 sayılı Vergi Usul Kanunu
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
vs…

İdare hukukunda görevli mahkemeler hangileridir?

İdare hukuku alanında görevli mahkemeler şunlardır:

İdare mahkemeleri
Vergi mahkemeleri
Bölge idare mahkemeleri
Danıştay

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat