Otomobilde Şase Numarası Değiştirilirse Ne Olur?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Otomobilde Şase Numarası Değiştirilirse Ne Olur?

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS: 2012/11777
KARAR: 2013/2213

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline trafik sigortalı aracın, davalının maliki olduğu araca çarpması sonucu davalının maliki olduğu aracın ağır hasarlandığını, pert olan aracın satışı sonucunda aracın change olduğu ortaya çıktığından satış bedeli olan 7.880,00 TL’nin alıcıya iade edildiğini, aracın hurdasından 7.880,00 TL alamayan müvekkil şirketin bu bedelin tahsili için yaptığı icra takibine vaki itirazın iptali ile davalı aleyhine %40 oranında icra inkar tazminatına hükmolunmasını istemiştir.

Davalı vekili, müvekkiline ait aracın change oto olmadığını, satış faturası üzerindeki motor ve şasi numaralarının aynen mevcut olduğunu, araçta sadece renk değişikliği yapıldığını, bunun tescil dosyasına işlendiğini ve …Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonunda aracın change olmadığından takipsizlik kararı verildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre dava konusu aracın change olmadığı ve yasaya aykırı bir durumun söz konusu bulunmadığının anlaşılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği anlaşılmakla davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, ZMSS sözleşmesine dayanılarak, kaza sonucu zarar gören davalıya ödenen sovtaj bedelinin aracın change oto olduğunun anlaşılması sebebiyle istirdadına ilişkindir.

Davacıya trafik sigortalı araç ile davalı aracı arasında 13.10.2009 tarihinde meydana gelen kaza sonucu, davalıya ait araç hasarlanmıştır. Davacı ZMSS şirketi, tarafından yaptırılan ekspertiz incelemesine göre aracın onarımı ekonomik olmadığından pertine karar verilmiş; 17.220 TL araç bedeli davalıya ödenmiş, hasarlı araç davacı sigorta şirketince teslim alınmıştır. Davacı tarafın iddiasına göre; hasarlı araç satışa çıkarılmış ve 3.kişiye satılarak 7.880 TL sovtaj bedeli tahsil edilmiş, ancak aracın change oto olduğunun anlaşılması nedeniyle 7.880 TL alıcıya iade edilmiştir. Bu meblağın ödenmesi için davalı hakkında yapılan icra takibine davalının itirazı üzerine de işbu dava açılmıştır.

Davalı vekili, aracın change oto olmadığını, bu aracın 3.11.2004 tarihinde Maliye Bakanlığı Tasfiye İşletme Müdürlüğünce Ferhan Ruhi Mogolkoç isimli şahsa satıldığını, ondan da 28.2.2006 tarihinde müvekkilince satın alındığını satış faturasındaki motor ve şase numaralarının araçta aynen mevcut olduğunu, araçta sadece renk değişikliği yapıldığını, bununda tescil dosyasına işlendiğini, …Cumhuriyet Savcılığının 2006/1281 sayılı hazırlık evrakı ile aracın change oto olmadığının anlaşılması nedeniyle takipsizlik kararı verildiğini savunmuştur.

…Cumhuriyet Savcılığının 2006/1281 sayılı hazırlık evrakının incelenmesinde; 14.8.2006 tarihli bilirkişi raporunda, davaya konu kazaya karışan aracın motor numarasının orjinal olduğu, şasi numarasının bu araca ait olmadığı, başka bir araçtan alınıp buraya monte edildiği kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

…Türk A.Ş Bayii tarafından verilen cevapta, künye kayıtlarına göre aracın motor ve şasi numarasının fabrika kayıtları ile aynı olduğu belirtilmiştir. Cumhuriyet Savcılığında 25.12.2006 tarihli kararla araçta renk değişikliği dışında herhangi bir değişiklik yapılmadığı, fatura ile araçtaki motor ve şasi numaralarının aynı olduğu anlaşıldığından davalı-şüpheli hakkında sahtecilik suçundan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Eldeki dosyada kusur incelemesi yaptırılmış, ayrıca avukat bilirkişiden alınan 14.5.2012 tarihli raporda aracın change olup olmadığı hususunda teknik bilirkişiden rapor alınması gerektiği bildirilmiştir. Davacı vekili, aracın Trabzon’da Namlı otomotivde olduğunu, araç üzerinde change olup olmadığı konusunda inceleme yaptırılmasını talep etmiştir. Mahkemece, araç üzerinde inceleme yaptırılmadan, …Cumhuriyet Savcılığının hazırlık evrakı kapsamına göre aracın change olmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.

Bu durumda mahkemece, davaya konu araçla ilgili ruhsat dosyasının tamamının merciinden getirtilmesi, daha sonra konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulundan aracın change olup olmadığı hususunda tüm dosya kapsamı, davacı iddiaları, davalı tarafın savunması, tarafların dayandıkları deliller ve hazırlık evrakı kapsamında irdelenip değerlendirildiği gerekçeli, ayrıntılı, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı … Sigorta A.Ş vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 25.2.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat