Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmasıyla Satış İstenmiş Olur

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmasıyla Satış İstenmiş Olur

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2017/2178
KARAR NO.2017/7157
KARAR TARİHİ. 04.05.2017
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK’nun 150e/3. maddesi atfıyla uygulanması gereken aynı Kanunun 78/2. maddesi uyarınca 18.09.2014 tarihinde ortaklığın giderilmesi davası açılmasıyla İİK’nun 150/e maddesinde belirtilen satış isteme yükümlülüğünün süresi içinde yerine getirildiğinin anlaşılmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 31,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.05.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat