Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Masraflar

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Masraflar

Bir davada taraf olanların o dava sebebiyle sarf etmek zorunda kaldıkları paralara yargılama giderleri denir. Yargılama giderlerinin nelerden ibaret olduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423. maddesinde sayılmıştır. Bunlar mahkeme kalemi marifetiyle yapıyan masraflar, keşif ve haciz paraları. şahit ve bilirkişi ücretleri, ilam harçları, resmi dairelerden istenen evraka ait pul harçları ve vekalet ücretleridir.

Taraflardan her biri dinlenmesini istediği şahit ve bilirkişi ücretleri ile keşif masraflarım ödemek zorundadır. Bu masraflara yetecek paranın mahkeme veznesine yatırılması gerekir. Mahkeme tarafından tayin olunan zaman zarfında masrafı ödemiyen davanın tarafı usulün 414. maddesi gereğince o ta­lebinden vazgeçmiş sayılır.

Masraflardan Tarafların Sorumluluğu

Ortaklığın giderilmesi davalarının özelliği sebebiyle taraflarca yapılan yargılama masraflarını payları oranında paydaşlardan alınmasına karar verilir. Bu davalarda kaybeden ve kazanan olmadığı için masraflarda tüm paydaşlara ait olur. Yargılama sırasında masrafları taraflardan hangisi yaparsa yapsın so­nunda bütün paydaşlar bu masraflardan birlikte sorumlu olacaklardır.

Ortaklığın giderilmesi davaları çift taraflı davalardan olup yargılama gi­derlerinin payları oranında paydaşlara yükletilmesi gerekir . Mahkeme yargılama giderlerinin hangi paydaştan ne oranda alınacağını hüküm fıkrasında açıklamalıdır. Genel bir ifade ile yargılama giderlerinin paylan oranında paydaşlara aidiyetine denilmesi, yeterlidir. Ayrıca her bir paydaştan alınacak miktarın açıklaması zorunlu değildir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat