OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ORTAK YATIRIM HESABI SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. “Aracı Kurum” ve/veya Türkiye ….. Bankası A.Ş. “Banka” nezdinde, birden fazla gerçek veya tüzel kişi “Hesap Sahibi/Sahipleri” adına açılan ve alım-satımı yapılan hisse senetlerinin takip edildiği ortak yatırım hesabı “Ortak Yatırım Hesabı”, işbu Ortak Yatırım Hesabı Sözleşmesi’nin “Sözleşme” aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarına tabi olacaktır. Hesap Sahibi/Sahipleri Ortak Yatırım Hesabı’nın aşağıdaki hüküm ve şartlara tabi olmasını kabul ettiğini beyan eder.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Hesap Sahibi/Sahipleri adına Aracı Kurum ve/veya Banka nezdinde açılan Ortak Yatırım Hesabı’nın tabi olacağı esasları düzenlemektedir. İşbu Sözleşme, aynı Hesap Sahipleri arasında açılan tüm Ortak Yatırım Hesapları’nı kapsar.

3- Ortak Yatırım Hesaplarının İşleyişi

1-  Hesap Sahipleri’nden her biri, münferiden hisse senedi alım/satım emirleri verebilir. Bu durumda Aracı Kurum veya acentaları, Hesap Sahipleri’nden her birinin tek başına verdiği hisse senedi alım/satım emirlerini yerine getirmeye yetkili olup Hesap Sahipleri, bir diğeri tarafından verilen hisse senedi alım/satım emirlerini kabul ve muvafakat ettiğini beyan eder.

2-  Aracı Kurum veya acentaları, Hesap Sahipleri’nden her biri tarafından münferiden verilen menkul kıymet emanet girişi, menkul kıymet giriş virman talimatları, emanet çıkışı ve menkul kıymet çıkış virman talimatlarını Ortak Yatırım Hesabı üzerinden gerçekleştirmeye yetkilidir. Hesap Sahipleri’nden her biri bir diğeri tarafından verilen talimat ve emirleri kabul ve muvafakat ettiğini beyan eder.

3-  Aracı Kurum veya acentaları, Ortak Yatırım Hesabı’ndan nakit ve/veya provizyon ile para çekme, çek keşide etme ve bunun gibi her türlü para çıkışlarını Hesap Sahipleri’nden herhangi birisinin münferit imzası ile yerine getirmeye yetkilidir. Hesap Sahipleri’nden her biri, bir diğeri tarafından verilen talimat ve emirleri kabul ve muvafakat ettiğini beyan eder.

4-  Hesap Sahipleri’nin aynı anda ve/veya birbirini takip eden farklı talimat vermeleri halinde, Banka, bu talimatlardaki farklılığın giderilmesini talep etme veya bunları yerine getirmeme hakkına sahiptir.

4- Hesap Sahipleri’nin Sorumluluğu

Hesap Sahipleri’nden her biri, diğer Hesap Sahibi veya Sahipleri’nin Ortak Yatırım Hesap’ını tek başına kullanmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olduklarını ve işbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirilen tüm işlemler nedeniyle Aracı Kurum ile acentaları ve Banka’ya karşı tüm Hesap Sahipleri ile birlikte “müteselsil borçlu” sıfatıyla sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5- Hesap Sahipleri’nin Vefatı/Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

Hesap Sahipleri’nden herhangi birinin vefatı veya iflası veya medeni hakları kullanma yetenek ve ehliyetinin ortadan kalkması veya konkordato ilan etmesi veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde veya herhangi biri aleyhinde haciz ihbarnamesi, ihtiyati tedbir veya haciz bildiriminin tebellüğ edilmesi halinde, tebellüğ tarihindeki Ortak Yatırım Hesabı’nın cari ve hisse senedi bakiyelerinden payı ayrılarak bu pay üzerinden, ibraz edilecek veraset ilamı uyarınca mirasçılarına veya haleflerine ödeme yapılır veya iflas edenin ya da konkordato ilan edenin veya tüzel kişiliği sona erenin hissesi üzerinde, yasal merciilerden gelen talimatlara göre işlem yapılır.

6- Sözleşmenin Sona Ermesi

1-  İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi birinin yazılı olarak fesih ihbarında bulunması üzerine fesih ihbarı anında sona erer. İhbar tarihinden itibaren Aracı Kurum’un veya acentalarmın ve Banka’nın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülükleri sona erer ve Ortak Yatırım Hesabı kapatılır.

2-  Hesap Sahipleri’nden birinin vefat etmesi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, bu Hesap Sahibi’nin payı üzerinde gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra, Aracı Kurum’un veya acentalarının ve Banka’nın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülükleri sona erer ve Ortak Yatırım Hesabı kapatılır.

7- Diğer Hükümler

İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, Ortak Yatırım Hesabı’nın konusu hisse senetleri, müşteri emirleri, nakit hareketleri, emir karşılığının bulundurulması, yatırımcıların temerrüde düşmeleri, menkul kıymetlerden doğan hakların kullanılması, bildirimler, komisyon ve masraflar, Ortak Yatırım Hesabı’nın kapatılması, Aracı Kurum veya acentalarının ve/veya Banka’nın kayıtlarının delil olması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü konuda, Hesap Sahipleri’nin Banka ile imzalamış olduğu Ortak Hesap Sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Araçları Muhafaza ve İşlem Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

8- Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafları çözümlemeye ….. Merkez mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

9- Yürürlük

İşbu sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş olup İngilizce ve Türkçe metinleri arasında doğabilecek çelişkilerde Türkçe metin geçerli olacaktır.

Bu sayfanın geri kalanı Banka tarafından bilinçli olarak boş bırakılmış olup, sözleşmenin devamı arka sayfadadır.

İşbu sözleşme hesap sahipleri ve banka arasında .. / .. / …. tarihinde akdedilmiştir.

Hesap Sahibi Hesap Sahibi                   ….. Bankası

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat