Olağanüstü Genel Kurul Ve Alınan Kararların İptali

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Olağanüstü Genel Kurul Ve Alınan Kararların İptali

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9761

Karar: 2000 / 550

Karar Tarihi: 31.01.2000

ÖZET: Davacı denetçi genel kurul kararının iptalini istediği kooperatifin ortağı olmadığına göre, kendi sorumluluğuna ilişkin kararlar dışındaki kararlar hakkında genel kurulu iptali davası açamaz.

(1163 S. K. m. 98) (6762 S. K. m. 350)

Dava: Taraflar arasındaki davanın Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 21.9.1999 tarih ve 1997/949-1999/504 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Verda Çiçekli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı asil, kendisinin davalı kooperatifin 22.2.1997 tarihli genel kurulunda denetçi olarak seçildiğini, kooperatif yönetiminden defter ve belgeleri incelemek istediğini ancak bunların kendisine verilmediğini, davalı kooperatifin 28.6.1997 tarihinde denetçi seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması için kendisine çağrı yapıldığını, ancak yapılan çağrının usulsüz olduğunu, yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul yapma yetkisi olmadığını, kendisinin denetçilikten azline ve yeni denetçi seçimine ilişkin kararın hukuka aykırı olduğunu, diğer kararların da, kanuna, ana sözleşmeye ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı olduğunu ileri sürerek, 28.6.1997 tarihli olağanüstü genel kurul ve alınan kararların iptalini talep ve dava etmiştir.

Davacı Denetçinin Kooperatifin Ortağı Olmadığı

Davalı vekili, davacının kooperatif ortağı olmadığını, bir süre denetçi olarak görev yaptığını, şu anda böyle bir görevi bulunmadığını, dava açma hakkı olmadığını, genel kurulun ve alınan kararların yasaya uygun olması nedeniyle davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davacı kendisine yapılan çağrının usulsüz olduğunu ileri sürmüş ise de, toplantıya bizzat katıldığı anlaşıldığından davetin geçerli hale geldiği, ana sözleşmenin 27 nci maddesi uyarınca, yönetim kurulunun genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi bulunduğu, toplantıda alınan kararların oy çokluğu ile alındığı, kanun ve ana sözleşmeye uygun bulunduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Denetçinin Kendi Sorumluluğuna İlişkin Kararlar Dışındaki Kararlar Hakkında Genel Kurulu İptali Davası Açamayacağı

Kararı, davacı ve müdahil vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davacı denetçinin genel kurul kararının iptalini istediği kooperatifin ortağı olmadığı anlaşılmasına göre, kendi sorumluluğuna ilişkin kararlar dışındaki kararlar hakkında genel kurulu iptali davası açamayacağına, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 98 nci maddesi yollamasıyla TTK. 350 nci maddesine göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 710.000 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 31.1.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat