Okul Müdürünün Zorla Velilerden Para Topladığı İddiası Nedeniyle Soruşturma

Danıştay 2. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/4613
Karar No : 2016/741

İsteğin Özeti : Muğla İli, …. İlçesi, …… Beldesi, ….. İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapan davacının, hakkında düzenlenen soruşturma raporunda getirilen teklif doğrultusunda Muğla İli, …. İlçesi, ….. İlköğretim Okuluna müdür olarak atanmasına ilişkin 23/12/2009 tarih ve 28904 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada; Danıştay İkinci Dairesi’nin 16/04/2014 günlü, E:2011/1108, K:2014/3566 sayılı bozma kararına uyularak; her ne kadar okul için alınan klimaların satın alımında izlenen yöntem ilgili mevzuatta belirtilen usullere aykırılık taşıdığından disiplin hukuku yönünden ayrıca değerlendirilmesi gerekmekte ise de, dosyada mevcut ifadeler karşısında davacı tarafından zorla para toplama şeklinde bir eylemin gerçekleştirilmediği, paranın velilerce gönüllü olarak toplanarak doğrudan işyeri sahibine ödendiği, klimaların piyasa fiyatının yarısına alınabilmesini sağlayan kampanya koşulu nedeniyle faturanın okul adına düzenlendiği, bu haliyle tespit edilen hususların davacının başka bir okula atanmasını gerektirir mahiyette değerlendirilmesine olanak bulunmadığından, davacının naklen atamasının yapılması yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Muğla 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 15/01/2015 günlü, E:2014/1649, K:2015/26 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Muğla 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 15/01/2015 günlü, E:2014/1649, K:2015/26 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay’a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 17/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat