Okul Müdürüne Verilen Aylıktan Kesme Disiplin Cezasının İptali

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

Okul Müdürüne Verilen Aylıktan Kesme Disiplin Cezasının İptali

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Esas No : 2011/2202
Karar No : 2015/4927

İstemin Özeti : Muğla İli, …İlçesi, …Lisesi’nde Okul Müdürü olarak görev yapan davacının, okul kantinini bölerek ranza koydurttuğu, yatakhaneye dönüştürdüğü ve dışarıdan insanları yatırdığı iddiasıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-ı maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 15.07.2009 tarih ve 252 sayılı işlemin bu cezaya ilişkin kısmı ile bu işlem nedeniyle maaşından kesilen tutarın kesilme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada; ranza ve yatak konulan alanın zemin kat planında bulunduğu, diğer bir deyişle bu alanın binanın yapıldığı tarihten beri mevcut olduğu, dolayısıyla da davacı tarafından okul kantinini bölünmesinin söz konusu olmadığı, ranza koydurttuğu ve yatakhaneye dönüştürdüğü iddiasına ilişkin olarak, öncelikle daha önce kiralama usulüyle işletilen okul kantininin okul müdürünün katılmadığı bir toplantıda alınmış 05.09.2007 tarihli Okul Aile Birliği kararıyla birliğe işletilmesine karar verildiği ve bu kararın mülki amirlikçe onaylandığı, dosyada bulunan Okul Aile Birliği karar defterinin 169. sayfasında 02.11.2007 tarihli toplantıda ranza yapımında kullanılan malzeme ve işçilik için ödeme yapılmasına karar verildiği görüldüğünden, söz konusu ranza ve yatak alımının Okul Aile Birliği tarafından yapıldığı, davacının ranza koydurttuğu iddiasının da kanıtlanmadığı, davacının söz konusu alanın yatakhane olarak kullanılmasına göz yumduğu iddiası ile ilgili olarak, kantin işletmesinin önceden gelen bazı problemlerinin çözülmesi ve güvenliğin sağlanması, hizmetin Okul Aile Birliği tarafından daha iyi şartlarda yapılması amacıyla Okul Aile Birliğince sigortalı olarak çalıştırılan personelin yatakhaneyi kullanmasına izin verdiği, hizmetin gereklerini gözettiği, herhangi özel bir kastının bulunmadığı, aksi yöndeki söz konusu iddiaların kanıtlanamadığı, ayrıca, okul müdürü tarafından 15.12.2009 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış iki ayrı yazıyla, Okul Aile Birliğince sigortalı olarak çalıştırılan toplam kaç kişinin, okulun ve kantinin güvenliğinin sağlanması ve erken saatlerde öğrencilere sağlıklı kantin hizmeti verilebilmesi için hizmetli ve kantin görevlilerinin kantin yanında bulunan odada barınmaları amacıyla izin istenildiği, aynı tarihli cevabi yazıda hizmetli olarak görevlendirilen kişi için barınma onayı verildiği, kantin çalışanları yönünden ise barınma izni verilmemesi üzerine barınma onayı verilmeyen kişilerin kantin yanındaki odadan okul müdürlüğünce çıkartıldıkları, kantin sorumlusu ….’ın yeğeni olan şahsın bir iki gün okulda barınması olayında okul müdürünün bilgisi ya da izni olduğunu doğrulayacak bir delil bulunmadığı, dava konusu işlemin bu cezaya ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı, işlem nedeniyle davacının maaşından yapılan 1/30 oranındaki kesintinin dava konusu işlemin anılan gerekçe ile iptal edilmesi nedeniyle kesinti tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya geri ödenmesi gerektiği gerekçeleriyle işlemin iptali ile yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin istemin kabulü ve yapılan kesintinin kesinti yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolunda Muğla 1. İdare Mahkemesince verilen 16/06/2010 tarihli ve E:2009/2711, K:2010/1588 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Davacıya isnat edilen fiil dava konusu işlemin dayanağı olan yasa hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceğinden idare mahkemesince verilen kararın gerekçe değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 30/09/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat