Öğretmen Olan Davacının Sözleşmesinin Yenilenmemesi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Öğretmen Olan Davacının Sözleşmesinin Yenilenmemesi

DANIŞTAY
12. Daire 2008/1573 E.N , 2010/4373 K.N.

Özet
ÖĞRETMENLİĞE ATANMAK İÇİN GEREKLİ FORMASYON BELGESİNE SAHİP OLMAYAN VE KPSS 10 PUAN TÜRÜNDEN 75’İN ALTINDA PUAN ALAN DAVACININ SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.

İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı

Diğer Davalı: Cumayeri Kaymakamlığı

Karşı Taraf: …

İsteğin Özeti: Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 12.12.2007 günlü, E:2007/784, K:2007/1420 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Sevcan Gülşen

Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Gül Filiz Aslantaş

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, 657 sayılı Yasanın 4/B maddesine göre sözleşmeli İngilizce öğretmeni olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 4.1.2007 günlü ve 230/3 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 12.12.2007 günlü, E:2007/784, K:2007/1420 sayılı kararıyla; davacının 2005-2006 öğretim yılında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre sözleşmeli kısmi zamanlı geçici İngilizce öğreticisi olarak görev yaptığı, daha sonra 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında 1.1.2006-31.12.2006 tarihleri için sözleşme imzalandığı, bu sözleşmenin 2007 yılında davacının genelgede belirtilen şartları taşımadığından bahisle yenilenmemesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı; 2006/58 sayılı genelge hükmünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında görev yapanlardan, 40 kredilik İngilizce eğitimi aldığını belgelendirenlerden isteyenlerle yeniden sözleşme imzalanacağının açıkça belirtildiği, davacının Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde 40 kredilik İngilizce eğitimi aldığı ve başarılı olduğu, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında 1.1.2006-31.12.2006 tarihleri için sözleşme imzalanan davacının genelgede yer alan şartları taşıdığı açık olduğundan, 2007 yılı için sözleşme imzalanmamasına ilişkin işlemin mevzuata ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalılardan Milli Eğitim Bakanlığı, işlemin hukuk ve usule uygun olarak tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının incelenerek bozulmasını istemektedir.

12.7.2004 günlü ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararının “Dayanak” başlıklı 2. maddesinde, bu esasların, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlandığı, aynı Kararın “Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Olmayanların Atamaları” başlıklı 9. maddesinde, bu esasların 7. ve 8. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından mezun olanlardan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavında 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenlerine atanabileceği, bu şekilde öğretmenliğe atananların pedagojik formasyon eğitimlerinin adaylık dönemi içerisinde gerçekleştirileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “Sözleşmeli Öğretmenler” konulu 4.7.2006 günlü, 2006/58 sayılı Genelgesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerde; öğrenim durumu ve diğer yönlerden Bakanlık kadrolarında halen görev yapan emsali kadrolu öğretmenlerde aranan, İngilizce öğretmenliği için İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak ve görevlendirildiği tarihte Kamu Personeli Seçme Sınavında alanı itibariyle bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak şartlarının aranacağı, 2005-2006 öğretim yılında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre sözleşmeli kısmi zamanlı geçici ingilizce dil öğreticisi olarak görev yapanlardan ingilizce alanında görevlendirilen yükseköğretim kurumlarının Almanca ve Fransızca bölümlerinden mezun olup 40 kredilik ingilizce eğitimi aldığını belgelendirenlerin, görevlendirildikleri alanlarda görevlerine devam edeceklerden isteyenlerle yeniden sözleşme imzalanacağı hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “Sözleşmeli Öğretmenler” konulu 6.7.2006 günlü, 55025 sayılı yazısında ise; 2006/58 sayılı Genelge hükümleri uyarınca 4/B maddesine göre sözleşmeli öğretmen kadrosuna geçirileceklerde dikkate alınacak koşullar hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek sözkonusu tereddütlerin giderilmesine yönelik getirilen düzenlemede, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Belgesi bulunmamakla birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavından 75 ve daha üzeri puan alanlardan, 2005-2006 öğretim yılında kısmi zamanlı sözleşmeli öğretici olarak istihdam edilenler, pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere bu durumlardaki öğreticilerle gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla sözleşme imzalanabileceği hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun olduğu, 2005 yılında girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 10 puan türünden 67,796 puan aldığı, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında kısmı zamanlı geçici ingilizce dil öğreticisi olarak göreve başladığı, ayrıca davacının Dicle Üniversitesinde 40 kredi saatlik İngilizce eğitimi gördüğüne dair sertifikası bulunduğu, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2006/58 sayılı Genelgesi ile 6.7.2006 günlü, 55025 sayılı yazılarında yer alan koşulları taşımadığından bahisle sözleşmesinin yenilenmediği, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, anlaşılmaktadır.

Olayda, orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon belgesine sahip olmayan, KPSS 10 puan türünden 75’in altında puan alan davacının, Milli Eğitim Bakanlığının 2005/78 sayılı ‘Kısmi zamanlı geçiçi öğreticilik’ konulu Genelgesinde yer alan koşulları taşımadığı halde kısmi zamanlı geçici ingilizce dil öğreticisi ve daha sonra sözleşmeli ingilizce öğretmeni olarak istihdam edilmiş olmasından dolayı kazanılmış bir hakkından sözedilemiyeceği gibi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.7.2004 günlü, 119 sayılı kararının 9. maddesinde belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavında 75 ve daha yukarı puan almış olma şartını taşımadığı anlaşıldığından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerden Milli Eğitim Bakanlığı’nın temyiz isteminin kabulüyle Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 12.12.2007 günlü, E:2007/784, K:2007/1420 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 22.9.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat