Öğrenci Kaydının Silinmesi Nedeniyle Okula Yapılan Ödemenin Tahsili İstemi

Öğrenci Kaydının Silinmesi Nedeniyle Okula Yapılan Ödemenin Tahsili İstemi

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/4008
K. 2020/6516
T. 12.11.2020

ÖĞRENCİ KAYDININ SİLİNMESİ NEDENİYLE OKULA YAPILAN ÖDEMENİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Oğlunun Davalı Üniversite’ye Devamsızlık Yapsa Dahi Yurttan Yararlanıp Yararlanmadığı Yurtta Kalmamışsa da Davacının Oğlu İçin Söz Konusu Yerin Tahsis Edilip Edilmediği ve Davacının Oğlu Yerine Makul Sürede Bir Başka Öğrenci Bulunup Bulunamayacağı Araştırılmadığı – Bu Durumda Yurt Ücretinin İadesinde Söz Konusu Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

YURT ÜCRETİNİN İADESİ ( Mahkemece Davalı Üniversite’nin Eğitim Öğretim Hizmeti Vermediği Yıllar İçin Para Tahsil Etmesi Haksız Kazanç Kabul Edilerek 2006-2007 Yurt Ödemesinin de İade Edilmesine Karar Verildiği – Ancak Davacının Oğlunun Yurttan Yararlanıp Yararlanmadığı Yurtta Kalmamışsa da Davacının Oğlu İçin Söz Konusu Yerin Tahsis Edilip Edilmediği ve Davacının Oğlu Yerine Makul Sürede Bir Başka Öğrenci Bulunup Bulunamayacağı Araştırılmadığı/Kararın Bozulması Gerektiği )

ARAŞTIRMA ( Davacının Oğlunun Yurttan Yararlanıp Yararlanmadığı Yurtta Kalmamışsa da Davacının Oğlu İçin Söz Konusu Yerin Tahsis Edilip Edilmediği ve Davacının Oğlu Yerine Makul Sürede Bir Başka Öğrenci Bulunup Bulunamayacağı Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

6098/m.77

Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği/m.46/B

ÖZET : Dava, Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile öğrencinin kaydının Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 46/B maddesi uyarınca silinmesi nedeniyle, okula yapılan ödemenin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davacının oğlunun okula devam etmediği ve davalı Üniversite’nin eğitim öğretim hizmeti vermediği yıllar içinde öğrenci velisinden para tahsil etmesinin haksız kazanç kabul edilerek 2006-2007 yurt ödemesi olan 1.750,00 TL’nin de iade edilmesine karar verilmiştir. Ancak, davacının oğlunun davalı Üniversite’ye devamsızlık yapsa dahi yurttan yararlanıp yararlanmadığı, yurtta kalmamışsa da davacının oğlu için söz konusu yerin tahsis edilip edilmediği ve davacının oğlu yerine makul sürede bir başka öğrenci bulunup bulunamayacağı araştırılmamıştır. Bu durumda yurt ücretinin iadesinde söz konusu araştırma yapılmadan karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraflar tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin oğlu … ‘un … kampüsünde bulunan Uluslararası Ticaret bölümüne 2005-2006 dönemleri için kayıt yaptırdıklarını, Üniversite Yönetim Kurulu’nun 30/12/2009 tarihli ve 156 sayılı toplantısında alınan 5 nolu ara karar ile öğrencinin kaydının Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 46/B maddesi uyarınca silindiğini, öğrencinin 2005-2006 eğitim öğretim yılının ilk dönemi haricinde okul kaydının silinmesine kadar okula gitmediğini, davalı Kurumun bu durumu davacı babaya bildirmediğini ve her yıl babanın adresine mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ve yerine getirilmediği takdirde okul kaydının silineceğine dair yazılar gönderdiğini, davacının 14/12/2009 tarihinde okula görüşmeye gittiğinde oğlunun okulla ilişiğinin olmadığını okula devam etmediğini öğrendiğini, öğrencinin okula gitmediğinin ve derslere katılmadığının öğrenci velisine bildirilmediğini, belirterek 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, eğitim ve öğretim yıllarına ait ders ve yurt ücretleri toplamı olan 41.010,00 TL’nin ödeme tarihlerinden itibaren avans faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 30.478,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 10.000,00 TL yönünden davalı davacıya dava açıldıktan sonra ödeme yaptığından bu miktar ile ilgili dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına fazla talebin reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Eldeki davada, davacı oğlunun 2005-2006 eğitim öğretim yılının ilk dönemi hariç üniversite kaydının silinmesi tarihine kadar davalı Üniversite’ye gitmediğini bu durumun kendisine bildirilmediğini belirterek 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 eğitim ve öğretim yıllarına ait ders ve yurt ücretlerinin iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davacının oğlunun 2005-2006 eğitim öğretim yıllında okula devam ettiği kabul edilirse davacı vekilinin talebi de dikkate alınarak 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, eğitim ve öğretim yıllarında öğrencinin okula devam etmediği okul kayıtlarından anlaşıldığını, okul idaresinin öğrenci devamsızlığını aileye bildirmediğini, her eğitim öğretim yılı başlangıcında ücretlerin yatırılması için veliye ihbarname gönderildiğini, davalının üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediğini, davalı Üniversitenin eğitim öğretim hizmeti vermediği yıllar içinde öğrenci velisinden para tahsil etmesinin Üniversitenin haksız kazanç edinmesine yol açtığını, sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince davalı Üniversitenin hizmet vermediği yıllara ilişkin toplam 40.478,00 TL sebepsiz zenginleştiğini, davanın açılmasından sonra Üniversite tarafından 10.000,00 TL davacıya iade edildiğini, öğrencinin okula devam etmediğini 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 yılları için yatırılan toplam 40.478,00 TL eğitim ve yurt ücretinden 10.000,00 TL’nin dava açıldıktan sonra davacıya iade edilmesi sebebiyle 30.478,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, 10.000,00 TL yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Mahkemece davacının oğlunun okula devam etmediği ve davalı Üniversite’nin eğitim öğretim hizmeti vermediği yıllar içinde öğrenci velisinden para tahsil etmesinin haksız kazanç kabul edilerek 2006-2007 yurt ödemesi olan 1.750,00 TL’nin de iade edilmesine karar verilmiştir. Ancak, davacının oğlunun davalı Üniversite’ye devamsızlık yapsa dahi yurttan yararlanıp yararlanmadığı, yurtta kalmamışsa da davacının oğlu için söz konusu yerin tahsis edilip edilmediği ve davacının oğlu yerine makul sürede bir başka öğrenci bulunup bulunamayacağı araştırılmamıştır. Bu durumda yurt ücretinin iadesinde söz konusu araştırma yapılmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm, davalının sair temyiz itirazlarının reddine (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 6100 sayılı HMK’nin geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nin 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu davacı için kapalı, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu davalı için açık olmak üzere, 12.11.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.