Ödeme Emrinin Tebliği İçin İcra Müdürlüğüne Talimat Verilmesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Ödeme Emrinin Tebliği İçin İcra Müdürlüğüne Talimat Verilmesi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 52

Karar: 2000 / 701

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: İcra Müdürünün yetkisi olmadığı halde faiz oranını bankadan sorarak yüzde seksen oranı üzerinden borçluya icra emri tebliğ etmesi ve alacaklının doldurduğu takip talepnamesini elle kendisinin düzeltmesi, yasaya aykırı olup sözü edilen işlem bir hakkın yerine getirilmemesine yönelik bulunduğundan yasa uyarınca süresiz şikayete tabidir. Mercice alacaklının şikayetinin kabulü ile borçluya talep doğrultusunda ödeme emri tebliği için İcra Müdürlüğüne talimat verilmesi şeklinde karar vermek gerekir.(2004 S. K. m. 16, 32, 366)

Faiz Oranının Bankadan Sorulması

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 3.1.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının Doldurduğu Takip Talepnamesini Elle Kendisinin Düzeltmesi

Alacaklı takip talepnamesinde dayanak yaptığı takipte ilamdaki alacak için % 120 oranında faiz talep etmiştir. İlamda <mevduata uygulanan en yüksek faiz oranına> hükmedilmiştir. İİK’ nun 32. maddesi uyarınca icra müdürünün takip talepnamesine uygun olarak borçluya icra emri tebliğ etmesi gerekir. İcra Müdürünün yetkisi olmadığı halde faiz oranını Karaman Ziraat Bankasından sorarak %80 oranı üzerinden borçluya icra emri tebliğ etmesi ve alacaklının doldurduğu takip talepnamesini elle kendisinin düzeltmesi, yasaya aykırı olup sözü edilen işlem bir hakkın yerine getirilmemesine yönelik bulunduğundan İİK.nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabidir. Mercice alacaklının şikayetinin kabulü ile borçluya talep doğrultusunda ödeme emri tebliği için İcra Müdürlüğüne talimat verilmesi şeklinde karar vermek gerekirken yazılı şekilde şikayetin reddi doğru değildir.

Borçluya Talep Doğrultusunda Ödeme Emri Tebliğ Edilmesi

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat