İCRA MEMURU SATIŞ SÜRELERİNİ RESEN GÖZETMEK ZORUNDA OLUP SÜRESİZ ŞİKAYET TABİDİR

ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA ÖDEME EMRİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                YÜRÜTMENİ DURDURULMASI TALEBİ VARDIR

 

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Vergi Usul Kanununun 10 ve 6183 sayılı Kanunun mük. 35. maddesi uyarınca tarafıma tebliğ olunan …/…/… tarihli ve ….. no.lu ödeme emrinin iptali ve öncelikle dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması isteminden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :

KONU KAMU ALACAĞININ

TÜRÜ                                    :  …..

MİKTARI                             :  …..

DÖNEMİ                               :  …..

ÖDEME EMRİNİN

TEBLİĞ TARİHİ                 :  …/…/…

DAVANIN ÖZETİ               :  1- …..

                                                  2- …..

                                                  3- …..

DAVA NEDENLERİ           :  1- …..

2- …..

3- …..

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
GEREKTİREN NEDENLER

1-     …..

2-     …..

3-     …..

TALEP SONUCU                :  Vergi Usul Kanununun 10 ve 6183 sayılı Kanunun mük. 35. maddesi uyarınca tarafıma tebliğ olunan …/…/… tarihli ve ….. no.lu ödeme emrinin iptalini ve öncelikle dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya tahmilini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim

Davacı Vekili

                                                                                                              Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat