NÜFUS KAYDININ TASHİHİ – YAŞIN DÜZELTİLMESİ

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

NÜFUS KAYDININ TASHİHİ – YAŞIN DÜZELTİLMESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yaş Tashihi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, gerçekte …./…./…….. doğumlu olmasına karşın, geç bildirildiğinden nüfus kütüğüne …./…./…….. doğumlu olarak kaydedilmiştir.
  2. Müvekkilim evde doğmuştur. Herhangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydı bulunmamaktadır.
  3. Görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca Yüce mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır.
  4. Bahsi geçen yanlışlık bazı resmi ve özel işlerde sorun teşkil ettiğinden, nüfus kaydındaki doğum tarihinin gerçek doğum tarihi olan ……/……/………olarak düzeltilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus Kaydı, Bilirkişi Raporu, Tanık, Yemin ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 39 ve sair mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkil ……………………………’nin nüfus kaydındaki …./…./…….. şeklindeki hatalı doğum tarihinin  ……/……/……… olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

EK: 1- Nüfus Kaydı,

2- Vekâletname Örneği

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat