Noter Satışı İle Alınan Aracın Çalıntı Çıkması

Noter Satışı İle Alınan Aracın Çalıntı Çıkması

T.C.
D A N I Ş T A Y
15. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2015/5322
KARAR NO: 2016/24
KARAR TARİHİ.18/01/2016

>NOTER SATIŞI İLE ALINAN ARACIN ÇALINTI ÇIKMASI İDARENİN KUSURU

İSTEMİN ÖZETİ : Davacılar tarafından, murisleri ………n noter satış sözleşmesi ile satın aldığı ve ……..isimli kişiye sattığı aracın (52 FT 579 plakalı) çalıntı çıkmasından ötürü uğranılan 42.909,90-TL zararın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; Ordu İdare Mahkemesi’nce, uyuşmazlık konusu olayda davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle tazminat talebinin kabulü yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeden tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “kararın bozulması” başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu

Danıştayın;
a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi
c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, Ordu İdare Mahkemesi’nin 06/03/2015 tarih ve E:2014/616; K:2015/377 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat