Nişanın Bozulması Manevi Tazminat Kararı Kesinleşmeden İcraya Konulamaz

TCK m. 136 nedir?

Nişanın Bozulması Manevi Tazminat Kararı Kesinleşmeden İcraya Konulamaz

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2008/3155
KARAR NO.2008/5788
KARAR TARİHİ.24/03/2008
MAHKEMESİ : Aksaray İcra Mahkemesi
TARİHİ : 05/12/2007
NUMARASI : 2007/16-2007/326

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

HUMK.nun 443/4.maddesi gereğince (Aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümler kesinleşmedikçe infaz olunamaz)

Somut olayda nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat istemli olarak açılan dava sonunda hükmedilen manevi tazminat ilamı icra takibine konulmuştur.
Takip dayanağı ilamda incelenen nişan bozulmasından dolayı tazminat istemi TMK.nun aile hukuk bölümü içinde 120 ve 121.maddelerinde düzenlenmiş olup, karar yukarıda yazılı Kanun hükmü gereğince kesinleşmeden takibe konulamaz. O halde takibin iptali yerine yazılı gerekçe ile karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ :Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 24/03/2008 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat