Açıklama

Ölenin mirasçılarından olduğu halde mirasçılık belgesinde (veraset ilâmında) ismi gösterilmemiş veya mirasçılık belgesinde (veraset ilâmında) gösterilen mirasçılardan bir veya bir kaçının ölenle ilgisi bulunmadığı hallerde, her ilgili, mirasçılık belgesinin (veraset ilâmının) iptaline karar verilmesini mahke­meden isteyebilir. Veraset davaları bahsinde açıklandığı üzere, veraset ilâmı (mi­rasçılık belgesi) aksi sabit oluncaya kadar geçerli bulunduğundan, aksi ne zaman ispatlanabilirse o zaman iptal edilebilir. Ancak, mirasçılık belgesi henüz kesinleşmemişse, ilgililer veraset ilamına itiraz edebilirler. Dava ve itiraz basit yargı­lama usulü ile çözümlenir.

Görevli Mahkeme

Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Yetkili Mahkeme

Bulunulan yer mahkemesi yetkili mahkemedir. Zira veraset davalarında yetki söz konusu değildir.

Davacı

 1. (Veraset ilâmının) mirasçılık belgesinin iptalini isteyen mirasçı veya mirasçılar,
 2. Hiçbir mirasçı yoksa, hazine.
Davalı
 1. Önceden veraset davası açarak iptale konu mirasçılık belgesini (veraset ilâmını) alan kişi veya kişiler, veya;
 2. (Veraset ilâmında) mirasçılık belgesinde payı fazla gösterilen mirasçı veya mirasçılar.
Dava Açma Koşulları
 1. Mirasçılardan bir kısmı (veraset ilâmında) mirasçılık belgesinde gösterilmemiş olmalı,
 2. Paylar (veraset ilâmında) mirasçılık belgesinde yanlış belirlenmeli,
 3. Davalı, mirasçı olmadığı halde (veraset ilâmında) mirasçılık belgesinde mirasçı gösterilmeli.
Göz Önünde Tutulacak Hususlar
 1. Hakim, itiraz ve iptale konu veraset ilâmı (mirasçılık belgesi) dosyasını
 2. Dava her türlü delille ispatlanabilir. (Örneğin: mirasçılık belgesi, nüfus kaydı, tanık, veraset ilmühaberi vs.)
 3. (Veraset ilâmına) mirasçılık belgesine itiraz halinde, bütün mirasçılar mahkemeye çağrılır. Duruşma yapılır, davacının iddiası araştırılır. Yerinde bulunduğu takdirde mirasçılık belgesi (veraset ilâmı) iptal edilir ve yeniden miras­çıların tespitine karar verilir.
 4. (Veraset ilâmı) mirasçılık belgesi kesinleşmeden davacı yanlışlığını öğrenmişse mahkemeye veraset ilâmına itiraz davası, ilam kesinleşmişse veraset ilâmının iptali davasını açabilir. Uygulamada, itiraz, veraset davası devam ederken ilgililerce mahkemeye yapılmaktadır. Verasetin sübutuna karar verildikten sonra da, mahkemeye iptali hakkında dava açılmaktadır. Kanaatimizce, (veraset ilâmı) mirasçılık belgesi kesinleşmeden de alâkalı itiraz edebilmelidir. Zira ya­sada itirazın biçim ve süresi hakkında bir hüküm yoktur. Kaldı ki, (veraset ilâm­ları) mirasçılık belgeleri aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. (Veraset ilamı) mirasçılık belgesi kesinleşmediğine göre, dava dosyası eldedir, duruşma açılıp görülmesi daha kolay olacaktır.
 5. (Veraset İlâmına) mirasçılık belgesine itiraz,(ilâmda) mirasçılık belgesinde yazılı olmayanlar tarafından da yapılabilir.
 6. Hasımlı mirasçılık davalarında, mahkeme iki tarafı davetiye ile çağınr. Davetiye açıklamalı olacaktır. Gelmeyen tarafa gıyap kararı çıkarılmaz. Zira gıyap müessesesi usul hukukundan kaldırılmıştır.
 7. Davacı ve davalının iddia ve savunmaları ve bunların gösterdikleri deliller incelenir. Neticede dava sabitse, kabulüne karar verilecektir. Dava sabit olmamışsa reddedilecektir.
 8. Davada davalı veya davacı olanlar verilen karara karşı istinaf yoluna (yani bölge adliye mahkemesine) başvuruda bulunabilirler. Bölge adliye mahkemesinin vereceği kararın temyizi mümkün değildir. Hasımlı mirasçılık belgesi verilmesi davası karara bağlanmışsa bu kararın yeniden iptali hususunda yeniden dava açamazlar. Ancak, davada taraf olmayan diğer mirasçılar bu yetkiye sahip­ Yani dava açabilirler.
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat