Mevsimlik İşlerde Çalışanların Yıllık İzin Hakları Nasıl Hesaplanır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Mevsimlik İşlerde Çalışanların Yıllık İzin Hakları Nasıl Hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunun 53. maddesinde işyerinde işe başladığı tarih­ten itibaren, deneme süresi dahil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazge­çilemeyeceği hükmü belirtildikten sonra niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiş­tir. Kanunun açık hükmünden anlaşılacağı üzere niteliği itibariyle bir yıldan az sürecek olan mevsimlik ve kampanya işlerinde çalışan sigorta­lılar, yıllık izin hakkından yararlanamayacaklardır.

Esasen burada önemli olan husus sigortalının yaptığı işin niteliği itibariyle mevsimlik veya kampanya işlerinden olmasıdır, yani yapılan işin mevsimsel koşullara bağlı olup başlanıldıktan belli bir süre sonra Tamamlanması ve kampanya çalışmalarına yönelik geçici işlerden olması gerekir. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bir Kararı’nda yıllık ücretli izin alacağı talebi ile ilgili olarak yapılan işin mevsimlik bir iş “İmasının önem arz ettiğini, işverene ait bir işyerinde uzun yıllar çalışıl­mış olsa bile işin özelliği gereği kısa sürelerle yapılan mevsimlik işlerde bu sürelere ilişkin izin ücreti talebinin reddedilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir başka kararında inşaat işle­rinde mevsimsel olarak ve her yıl için bir yıldan kısa sürelerle çalışar. işçilerin yıllık ücretli izin hakkından yararlanamayacaklarını ifade etmiş­tir. Ancak Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 12. maddesinde yapılan düzenlemeye göre niteliği yönünden bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde devamlı olarak çalışan sigortalıların yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilecekleri öngörül­müştür. Yani mevsimlik ve kampanya işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde mevsimlik ve kampanya işlerinde çalışan sigortalılar bu haktan yararla­namaz iken aynı işyerinde devamlı olarak çalıştırılan sigortalılar yıllık izin hakkına sahip olabileceklerdir.

Bir işyerinde başlangıçta mevsimlik olarak çalıştırılan ve daha sonra devamlılık arz eden işte çalıştırılan işçilerin yıllık ücretli izne hak ka­zanmada mevsimlik işte geçirilen sürenin hesaba katılıp katılmayacağı hususunda Yasal bir düzenlemeye yer verilmemiştir. İşçi eğer mevsimlik çalışmasının bitiminden itibaren belli bir süre ara verdikten sonra aynı işveren yanında daimi işe başlamışsa, mevsimlik işte geçen süre yıllık ücretli izne hak kazanmada hesaba katılmazken işçi, mevsimlik işten daimi işe geçişte ara vermemişse, bu durumda en son çalıştığı mevsimlik iş dönemi devamlı iş dönemi ile birleştirilerek şartları yerine getirmesi durumunda yıllık ücretli izne hak kazanmalıdır. Yargıtay ise vermiş olduğu kararlarında, mevsimlik işte geçirilen hizmet süresinin daimi işe geçtikten sonra yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmayacağını be­lirtmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat