T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 11083

Karar: 2000 / 67

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Akde aykırılık olarak ileri sürülen ve dava konusu mesken olarak kiralanan yerde radyo yayını yapıldığı ve bu yayınlara son verilmesi için verilen sürede eski hale getirilmediği iddiasının bilirkişilerce incelenip, ihtarda eski hale getirme için tanınan sürenin yeterli ve makul bir süre olmadığı, en az 5-7 gün gerektiği şeklinde varsayıma dayanan görüşle davanın reddi yanlıştır.(6570 S. K. m. 7)

Tahliye Davası

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesi isteğine ilişkindir. Mahkeme davayı reddetmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

İhtarda Eski Hale Getirme İçin Tanınan Sürenin Yeterli Ve Makul Bir Süre Olup Olmadığı

Davacı, mesken olarak davalıya kiralanan yerin, akde aykırı şekilde radyo yayını yapılmak suretiyle işyeri olarak kullanılmaya başlandığını, ihtarla süre verildiği halde, verilen sürede akde aykırılığın giderilmediğini bildirerek davalının kiralanandan tahliyesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, ihtarname ile davalıya tanınan 48 saatlik sürenin makul bir süre olmadığı ve ihtar tarihinde akde aykırılığın devam edip etmediğinin davacı tarafça belirlenmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İhtarda Eski Hale Getirme İçin En Az Beş – Yedi Gün Verilmesi Gereği

Akde aykırılık olarak ileri sürülen ve dava konusu mesken olarak kiralanan yerde radyo yayını yapıldığı ve bu yayınlara son verilmesi için verilen sürede eski hale getirilmediği iddiasının bilirkişilerce incelenip, ihtarda eski hale getirme için tanınan sürenin yeterli ve makul bir süre olmadığı, en az 5-7 gün gerektiği şeklinde varsayıma dayanan görüşle davanın reddi,

Usul ve yasaya uygun bulunmadığından hükmün bozulması icap etmiştir.

Sonuç:  Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 24.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat