Gaziantep BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İdari Dava Dairesi
Esas: 2013 / 3368
Karar: 2013 / 3042
Karar Tarihi: 07.11.2013
(657 S. K. m. 125) (2577 S. K. m. 54)
 
İSTEMİN ÖZETİ: Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru olarak görev yapmakta olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesinin C bendinin (b) fıkrasında belirtilen fiili işlediği gerekçesiyle bir alt ceza uygulanmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 14.01.2011 tarih ve 12 sayılı davalı idare Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İşlemi ile bu işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin 19.04.2011 tarih ve 2011/85 sayılı davalı idare Merkez Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada; Şanlıurfa, İdare Mahkemesi’nce verilen 02/11/2012 gün ve E:2012/3097, K:2012/2163 sayılı ”dava konusu işlemin iptaline” ilişkin kararın itirazen incelenmesi sonucunda Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen 04/06/2013 tarih ve E:2013/1589, K:2013/1604 sayılı “itirazın reddine, mahkeme kararının onanmasına” ilişkin kararın; idari işlemin sebebinin davalının kuruma mazeret bildirmeksizin gelmemesi olduğu, bu konuda mevzuata çok açık şekilde kişinin cezalandırılması yönünde emir hüküm bulunduğu bu nedenle verilen cezanın iptal edilmesinde hakka ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın düzeltilmesi istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

Kanunda Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gereği

TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nce, dosyadaki tüm bilgi ve belgeler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü:
 
Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile Bölge İdare Mahkemesinin itiraz üzerine verdikleri kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesinde yazılı nedenlerin varlığı halinde mümkün olup, bu maddede sayılan nedenlerden hiçbirine uymayan karar düzeltme isteminin REDDİNE, 01.10.201.1 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 333. maddesi uyarınca posta gideri avansından artan miktarın ilgilisine resen iadesine, kararın taraflara tebliğine, 07.11.2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
 
 
X – KARŞI OY
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanunun 61. maddesi ile değişik 45. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde, kamu görevlilerine uyarma ve kınama cezası verilmesine ilişkin işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak idare mahkemelerince verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği düzenlemesine yer verilmiş olup; yine 6352 sayılı Kanunun 62. maddesi ile eklenen 2577 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesinin 2. fıkrasında, 2577 sayılı Yasanın 45/1. maddesinde yazılı uyuşmazlıklarla ilgili olarak ilk derece mahkemelerince verilen nihai kararlardan, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden yani 05.07.2012 tarihinden önce verilen kararlar ile Danıştayın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemece verilen kararların, Danıştayda temyiz edilebileceği hükme bağlanmıştır.
 
Dosyanın incelenmesinden; Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru olarak görev yapmakta olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesinin C bendinin (b) fıkrasında belirtilen fiili işlediği gerekçesiyle bir alt ceza uygulanmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 14.01.2011 tarih ve 12 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 2011/1256 esas sayılı dosyasında açılan davada, adı geçen Mahkemenin 15.02.2012 tarihli, E:2011/1256, K:2012/236 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği, sözü edilen mahkeme kararının, temyiz edilmesi neticesinde Danıştay 12.Dairesinin 02.07.2012 tarih ve E:2012/7510, K:2012/4543 sayılı kararıyla, görüşme tutanağının karara katılan başkan ve üyelerce imzalanması gerektiği halde Üye E. C. B tarafından imzalanmamış olması nedeniyle kararın oluşmadığı anlaşılmakla, mahkeme kararında bu nedenle mevzuata uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle bozulması üzerine dosyanın gönderildiği Şanlıurfa İdare Mahkemesince, Danıştay 12. Dairesinin anılan bozma kararına uyularak dava konusu işlemin iptali yolunda 02.11.2012 tarih ve E:2012/3097, K;2012/2163 sayılı kararın verildiği ve bu kararın davalı idare tarafından Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraza konu edildiği anlaşılmaktadır.
 
Olayda; kamu görevlisine kınama cezası verilmesine ilişkin işlemden kaynaklanan uyuşmazlıkta, Şanlıurfa idare Mahkemesince verilen 15.02.2012 tarihli, E:2011/1256, K:2012/236 sayılı kararın temyiz edilmesi neticesinde Danıştay 12. Dairesinin 02.07.2012 tarih ve E:2012/7510, K:2012/4543 sayılı kararıyla bozulduğu ve anılan bozma kararına uyulmak suretiyle Şanlıurfa İdare Mahkemesince 02.11.2012 tarih ve E;2012/3097, K:2012/2163 sayılı kararın verildiği görüldüğünden, yukarıda alıntısı yapılan yasa maddeleri uyarınca, Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 02.11.2012 tarih ve E:2012/3097, K:2012/2163 sayılı kararının temyizen Danıştay ilgili dairesince incelenmesi gerekmektedir.
 
Bu duruma göre, temyizen Danıştay ilgili dairesince incelenmesi gereken Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 02.11.2012 tarih ve E:2012/3097, K:2012/2163 sayılı kararma karşı Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz isteminin görev yönünden reddedilerek, dosyanın Danıştay’a iletilmek üzere Şanlıurfa İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, bunun yapılmayarak, yapılan itirazın reddi ile mahkeme kararının onanması yolunda Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen 04.06.2013 tarih ve E:2013/1589, K:2013/1604 sayılı karar usule ve hukuka aykırı olduğundan, davalı idarenin karar düzeltme isteminin kabulü ile Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin 04.06.2013 tarih E: 2013/1589, K: 2013/1604 sayılı kararının kaldırılması ve dosyanın Danıştay’a iletilmek üzere Şanlıurfa İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat