Menkul Rehni İle İhalenin Feshi İstenemez

MEDENİ KANUN’DA YER ALAN BOŞANMA SEBEPLERİ

Menkul Rehni İle İhalenin Feshi İstenemez

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2011/28852
KARAR NO. 2012/10518
KARAR TARİHİ. 2.4.2012

>İHALENİN FESHİ, MENKULLER ÜZERİNE TİCARİ İŞLETME REHNİ.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İhalesinin feshi istenen mahcuz mallar menkul niteliğinde olup, menkul malların satışına ilişkin hükümlere tabidir. Menkul ihalelerinde de uygulanan İİK.nun 134/2. maddesinde, ihalenin feshini isteyebilecek ilgililer sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar; satış isteyen alacaklı, borçlu ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenlerdir.

Somut olayda fesih talebinde bulunan şikayetçi banka lehine, ihalesi yapılan menkuller üzerinde 31.08.2010 tarihinde Ticaret Sicili Memurluğu’nun Ticari İşletme Rehni Defteri’ne tescil edilen ve Adana 4. Noterliğince düzenlenen sözleşme ile ticari işletme rehni tesis edildiği, ancak banka tarafından, feshi istenen ihaleden önce borçlu hakkında menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine geçildiğinin ve satış istendiğinin iddia ve ispat edilmediği görülmektedir.

Bu durumda şikayetçi bankanın yukarıda açıklanan yasa maddesinde belirtilen sıfatlardan birine sahip olmadığı anlaşıldığından, ihalenin feshi davası açmasına yasal imkan yoktur. O halde mahkemece istemin aktif husumet yokluğundan reddi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02/04/2012 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat