Memurun Siyasi Partiye Üye Olması Meslekten Çıkarma

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Memurun Siyasi Partiye Üye Olması Meslekten Çıkarma

(AYİM. 1. D.
06.13.1995 T.
E:1995/284,
K:1995/628,

ÖZETİ: 657 sayılı Kanunun 125/E-c maddesinde yasal siyasi partiye girme hali devlet memuriyetinden çıkarılmayı gerektiren bir neden olarak sayıldığından; İllegal bir örgüt üyesi olduğuna İlişkin yeterli delil bulunan davacı memurun memuriyetten çıkarılması gereklidir

Davacı, 17 Ekim 1994 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; Tatvan Askerlik Dairesi Başkanlığına bağlı, Kalbur Askerlik Şubesinde görev yapmakta iken, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca gerçeği yansıtmayan ve usulüne uygun olarak saptanmayan belgelere dayanarak 27 Eylül 1994 tarihinde Devlet Memurluğundan çıkarılma biçiminde tesis olunan ve kendisine 10.10.1994 tarihinde tebliğ olunan işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Dosyadan, davacı dilekçesinde Halbur (Ağrı) Askerlik Şubesi Başkanlığında sivil memur olarak görevli iken, M.S.B. Yüksek Disiplin Kurulunun 27 Eylül 1994 gün ve Mut. 1804.1253J/8, 1864/14 sayılı kararı ile devlet memurluğundan çıkarıldığını, sebep olarak HEP ve DEP gibi partilerle ilişkisi olmasının gösterildiğini oysa bunlarla herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirterek işlemin iptali istemi ile işbu davayı açmış bulunmaktadır.

Yapılan inceleme ve değerlendirmede özellikle, M.S.B. Disiplin Kurulunun 27.9.1994 gün ve 1994/14 sayılı kararının tetkikinden; davacının Ağrı Emniyet Müdürlüğünce sürdürülen operasyonlar sırasında PKK örgütü adına Ağrı il Merkezinde komite oluşturduğu, anılan örgüte yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle, 17 Mart 1994 tarihinde evinde arama yapıldığı, aranma neticesinde yasadışı örgüte ait bildiri ve dokümanların bulunduğu, ilgilinin 1990 yılında Ağrı’ya geldikten sonra yapılan propagandalardan etkilenerek, bu örgüte sempati duyan şahıslarla ilişki kurduğu akrabalarının bazılarının PKK üyesi olması nedeniyle, örgütle ilişkisinin arttığı, örgütün görüşlerini benimsediği için çevresinde bu konuda propaganda yaptığı, Halkın Emek Partisi (HEP), il teşkilatının kuruluş çalışmalarına katılıp desteklediği, partisinin içinde PKK örgütünü savunanların grubunda olduğu, HBP’in kapatılmasından sonra Demokrasi Partisinin (DEP) Ağrı’da kuruluş çalışmalarında da görev aldığı, PKK tarafından Diyadin ilçesinin Belediye Başkanı adayı olması için teklifte bulunulduğu, bu nedenle örgütün Tendürek sorumlusu …….. kod adlı ile birkaç defa telefon görüşmesi yaptığı, bir örgüt üyesi……. tarafından bırakılan bildiri ve dokümanları evinde sakladığı, polis ifade tutanağında PKK örgütü ile olan ilişkisini ikrar ettiği, daha sonra Ağrı Sulh Hukuk Mahkemesinde hakim huzurunda verdiği ifadesinde PKK ile hiçbir ilişkisinin olmadığını beyan ettiği anlaşılmış bulunmaktadır.

Bilindiği gibi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, Devlet Memurluğundan çıkarılma hallerini düzenleyen 125’inci maddesinin E fıkrasının (c) bendinde ve TSK.’de görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin 5’inci fıkrasının (c) bendinde, siyasi partiye girmek hali devlet memuriyetinden çıkarılmayı gerektiren bir hal olarak sayılmıştır. Bunun amacı önemli kamu hizmetlerini bizzat yöneten devlet memurlarının hangi şekilde ve yoğunlukta olursa olsun herhangi bir siyasi görüş ve örgüt içinde yer almasının önlenmesi eğer üye olmuşsa bunların tarafsız olması gereken kamu hizmetinin görülmesinde rol almasının engellenmesidir. Çok özellikli bir kamu görevini ifa eden davacı hakkında yukarıda kısaca belirtilen durumların bulunduğu tespit olunmuştur. M.S.B.lığı bünyesinde askeri nitelikte bir kurumda çalışan davacı ile bu hallerin bir arada bulunması mümkün değildir. Bu nedenle de davalı idarece tesde olunan devlet memuriyetinden çıkarılma işleminde herhangi bir isabetsizlik ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Netice olarak yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile Devlet Memurluğundan çıkarılma işleminin iptaline ilişkin olarak açılan davada, dava konusu işlem hukuka ve mevzuata uygun bulunduğundan yasal dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat